Ordensregler for skolen

Steinerskolen i Vestfold. Oppdatert av daglig leder 140815, drøftet i kollegiet 130815, vedtatt av skolestyret 020915, revidert av skolestyret 18.09.2019

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I VESTFOLD

Ungdomstrinnet og videregående har egne tillegg til ordensreglementet. Alle elever som har undervisning i bygget «Blåtind» må også følge «husreglene i Blåtind». Konflikter søkes løst på lavest mulig nivå. Ved alvorlige brudd på ordensreglene, for eksempel ved mistanke om mobbing, skal ledelsen involveres. Ved straffbare handlinger vil politiet bli kontaktet. Rutinebeskrivelser finnes i HMS-håndboken.

§ 1 Formål

Elever, foresatte og medarbeidere har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som i størst mulig grad tar vare på den enkeltes helse, trivsel og læring. Ordensreglene er hjemlet i Friskolelova §3-9.

§ 2 Virkeområde

Dette ordensreglementet gjelder for alle elever ved stiftelsen Steinerskolen i Vestfold.

Reglene gjelder i skoletiden, på skolen og på arrangementer eller turer i regi av skolen, samt på skoleveien. Skoletid er det tidsrommet elevene er pliktige til å være på skolen.

§ 3 Som elev har du rett til:

å bli møtt med vennlighet og respekt

å føle deg trygg på skolen

å ikke bli ertet, utestengt, mobbet, eller utsatt for annen krenkende adferd

å få informasjon, hjelp og veiledning i faglige og personlige spørsmål

å få arbeidsro

å få ha sakene dine i fred

å få uttale deg før sanksjoner blir pålagt

§ 4 Som elev har du plikt til:

å møte i rett tid til undervisningen og til avtaler eller arrangementer i skoletiden

å vise hensyn og respekt – i ord og handling – overfor medelever og alle medarbeidere ved skolen

å rette deg etter tilsnakk fra skolens medarbeidere

å vise respekt for skolens og medelevers eiendom og materiell

å holde orden på egen arbeidsplass og fellesområder

å vise respekt for undervisningen og bidra til arbeidsro i timene (unngå snakking, vandring inne i og ut av klasserommet, ikke-faglige aktiviteter, m.m.)

å ta hensyn til andre ved lek og aktiviteter (f.eks. er lekeslåssing, løping og skriking er ikke tillatt inne)

å oppholde deg innenfor skolens område i hele skoletiden dersom ikke annet er avtalt

å oppholde deg ute i friminuttene dersom ikke annet er avtalt

å utføre pålagte oppgaver i tide (f.eks. hjemmelekser, prosjektarbeid, hovedfagsbøker, etc)

å ha med deg alt skolemateriell/utstyr som er nødvendig for undervisningen (f.eks. bøker, gymtøy, kalkulator, passer, penal, etc.)

å oppgi grunn ved fravær (se fraværsregler)

§ 5 Andre regler

Det er ikke tillat å bruke mobil og annet elektronisk utstyr på skolens område, mellom klokken 08.00-16.00. Det kan gjøres unntak, hvis læreren tillater bruk som en del av undervisningen. Mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr skal samles inn av lærer. Elever på ungdomstrinnet har tillatelse til å benytte mobiltelefon i Blåtind inntil kl.08.30.

Det er ikke tillat å ta bilde-, film eller lydopptak uten skolens samtykke.

Det er ikke tillat å bruke eller ha med noen form for energidrikk, snus, tobakk eller rusmidler (inkl. alkoholfri øl og e-sigaretter).

Det anbefales at elever på 1.-4.trinn ikke bruker sykkel, sparkesykkel, rullebrett e.l. til skolen uten i følge med voksne.

Snøballkasting er bare tillatt på anvist sted.

Godteri, brus, tyggis og lignende er ikke tillatt i skoletiden dersom ikke annet er avtalt

Yttertøy skal ikke brukes inne.

§ 6 Sanksjoner: mulige konsekvenser og fremgangsmåte ved brudd på ordensreglene

Muntlig eller skriftlig advarsel

Gjentagende muntlig advarsel skal anmerkes/loggføres.

Muntlig beskjed til foresatte loggføres; klasselærer orienteres.

Alvorlige regelbrudd loggføres på avviksskjema; foresatte og ledelsen involveres; arkiveres i elevmappen.

Ved 3. gangs muntlige advarsel til elev om samme situasjon på kort tid gis det skriftlig melding til foresatte. Klasselærer, og eventuelt også ledelsen, involveres; loggføres.

Ved 2. skriftlige melding til foresatte innkaller ledelsen foresatte til møte; møtet loggføres. Skriftlig referat i elevmappen.

Eleven har erstatningsansvar for skader påført skolens bygg eller materiell; skolen kan fremsette økonomisk krav til foresatte.

Eleven må møte på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer, ledelsen og/eller for utføring av pålagte oppgaver. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler.

Bruk av mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr som ikke er en del av undervisningen vil bli beslaglagt og levert på kontoret for avhenting etter skoledagens slutt.

Beslagleggelse av ulovlige gjenstander.

Anmeldelse av straffbare forhold.

Midlertidig klassebytte.

Bortvisning etter andre virkemidler er forsøkt: 1. – 7. klasse, for enkelttimer eller resten av dagen etter daglig leders avgjørelse.

8. – 10. klasse, inntil 3 dager etter daglig leders avgjørelse, hjemsendelse ved skoleturer.

1. – 3. vg, inntil 5 dager eller resten av kurset etter daglig leders avgjørelse, hjemsendelse ved skoleturer.

Beviselig fusk ved prøver eller annet egenprodusert arbeid som vurderes av lærer fra og med 8.trinn kan føre til manglende vurderingsgrunnlag i faget i tillegg til nedsatt karakter i oppførsel.

Tap av retten til videregående opplæring for elever som går i videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen.

§ 7 Vurdering i orden og oppførsel

For vurdering i orden og oppførsel vises til forskrift til Friskolelova § 3-5 samt egne tillegg til ordensreglene for henholdsvis ungdomstrinnet og videregående. God orden er blant annet å møte presist til undervisningen, ha med og holde orden i nødvendig skolemateriell/utstyr og levere arbeid i tide. Se § 3-5. God oppførsel er blant annet å bidra til arbeidsro i timen, vise respekt for medelever og voksne i ord og handling, og ta vare på materiell og bygninger. Se § 3-5.