Hva er Steinerskolen?

Hva er en Steinerskole?

METODE
Steinerskolen er bl.a. kjent for sin måte å undervise på – her er noen kjennetegn:

DIALOGBASERT UNDERVISNING
Vanlige lærebøker forekommer sjelden i Steinerskolen. Den muntlige formidlingen står i sentrum. Du utformer egne arbeidsbøker eller bearbeider pensum gjennom praktiske oppgaver og kunstnerisk aktivitet. Dette gir både lærerne og deg selv større frihet til kreativ omgang med undervisningsinnholdet. Og det gir læreren et bredt grunnlag for å evaluere din utvikling og kompetanse.

PRAKTISK OG KUNSTNERISK UNDERVISNING

Gjennom å få fagene belyst fra ulike perspektiver, får du muligheten til å utvikle en kreativ tenkning og en sunn dømmekraft. Kunst og håndverk er en del av hverdagen vår fordi vi mener at det er en viktig del av din læringsprosess.

PROSJEKTBASERT UNDERVISNING
Sentrale emner og fag undervises i tre- til fireukers bolker. Hver morgen har vi en totimers økt, hovedag, som brukes til fordypning av emnene innen den gitte bolken.
Det kan være historie, matte, språk, religionshistorie, litteratur, ulike realfag osv. Tre – fire ukers fordypning i et emne gir muligheter til tverrfaglige prosjekter og sikrer forståelse og læring. Denne metoden forutsetter kontinuerlig nærvær og at du er innstilt på en selvstendig arbeidsinnsats. Det innebærer ansvar for egen læring – og samtidig unike muligheter til individuell utfoldelse.

 
Vi legger vekt på prosess og prosjektorientert, tverrfaglig undervisning. Noen av prosjektene baseres på ekskursjoner. I et prosjekt skal elevene velge et emne som de skal fordype seg i, samle inn stoff, bearbeide det / evt. produsere/skape noe, og forberede en presentasjon. Læringsmålene for hvert enkelt prosjekt skal utformes i samarbeid med veileder.

PERIODEHEFTER
I våre hovedfagsperioder lager du din egen arbeidsbok, periodeheftet. I begynnelsen av hver hovedfagsperiode vil du få skriftlig informasjon fra faglærer om hvilke emner det vil bli arbeidet med gjennom perioden, hva som skal leveres inn ved periodens slutt og hva som danner grunnlaget for vurdering i perioden.
Denne oversikten hjelper deg slik at du kan planlegge arbeidet ditt, samt innhente bøker og tilleggsinformasjon om faget i god tid og underveis gjennom perioden. Enkelte lærere vil også gi deg en oversikt over tekster det forventes at du tar med i boken.

FELLESFAG
Mange av fagene trenger i tillegg jevn øvelse gjennom hele året. Det gis også faste uketimer i øvingsfagene matematikk, engelsk, 2.fremmedspråk, norsk, eurytmi*, kor og gymnastikk og håndverksfag. (*Eurytmi er et bevegelsesfag som øver koordinasjon, konsentrasjon og samarbeid.)

EVALUERING OG VITNEMÅL
Steinerskolen er en eksamensfri skole, vi bruker karakterer men i tillegg får du det tradisjonelle steinerskolevitnesbyrdet, som er et omfattende dokument med fyldige individuelle vurderinger av innsats, arbeid, faglig utvikling og kunnskaps- eller ferdighetsnivå i hvert fag.
Arbeidet ditt vil bli vurdert mange ganger og på forskjellige måter gjennom tiden din her.


Vurderingen har to forskjellige funksjoner. Den ene er å veilede og rettlede arbeidet ditt, slik at det blir bedre, at du får større utbytte av det og at du utvikler deg. Den andre funksjonen til vurderingen er å vise hvor du står i forhold til de faglige målsettingene.


I Steinerskolen har vi tradisjonelt vært mest opptatt av den første funksjonen. Den veiledende vurderingen vil for det meste være muntlig og uformell, men har også formelle og skriftlige elementer. Hvert halvår skal du ha en formell samtale med kontaktlæreren din om hvordan det går på skolen og med fagene. Til den ene samtalen blir foreldrene dine også invitert.


I alle fag skal det også gjøres formell vurdering av hvor godt du gjør det faglig. Faglæreren din skal informere deg om hva det legges vekt på ved vurderingen av det faglige arbeidet. Det er vanlig at dette er en kombinasjon av faglig aktivitet i timene, prøver og innleverte arbeider.
Det er forskjeller fra fag til fag i hva som vektlegges, og du vil også ofte oppleve at det innenfor samme fag vurderes forskjellige elementer til forskjellige tider.
Etter hver hovedfagsperiode får du en skriftlig vurdering av arbeidet ditt i perioden, ofte med råd og veiledning om hvordan du kan forbedre deg i faget. Slike skriftlige vurderinger brukes også etter større arbeider generelt. Disse skriftlige vurderingene er en del av den formelle faglige vurderingen, som munner ut i en sluttvurdering når faget avsluttes.


Til jul hvert år får du en kortfattet oversikt over hvor du står faglig i hvert av fagene du har det året, slik at du og foreldrene dine kan se hvordan det går. Til sommeren hvert år får du en mer fyldig skriftlig vurdering av arbeidet og resultatene dine i hvert enkelt fag.
I Vg3, og da får du i tillegg til den skriftlige vurderingen også en tallkarakter i faget. Disse tallkarakterene føres opp på et vitnemål og gir deg en poengsum som du bruker hvis du skal konkurrere med andre om studieplasser i høyere utdanning. Noen fag avsluttes tidligere enn Vg3, og den avsluttende vurderingen din i disse fagene kommer også på vitnemålet ditt.

FORDYPNINGSOPPGAVE/ÅRSOPPGAVE
Vi gir ikke eksamen som avsluttende prøve, men en ettårig oppgave der du selv velger et tema du vil fordype deg i.
Årsoppgaven er anlagt som et 10- timersfag (vg2 og vg3). I løpet av Vg2 bestemmer du deg for et tema i samråd med klasselæreren. Oppgaven skal inneholde både en teoretisk og en praktisk del, men du bestemmer selv hva som skal ha størst vekt.


Det kan f.eks. være å bygge en kajakk, å produsere en animasjonsfilm, å designe og snekre et møbel, å fordype deg i arkitekturhistoriskperiode, å skrive om en forfatter/oppdager/forsker/historisk person samt mye annet. Din kreativitet setter grensen.


En fagveileder og en lærerveileder hjelper deg i arbeidsprosessen. For å bestå må du vise evne til selvstendig, fordypende arbeid over lengre tid. Lærerveiledningen skjer i grupper, med gode muligheter for gjensidig inspirasjon og ideutveksling mellom elevene.
I februar avgangsåret leveres den ferdige årsoppgaven.


Elevenes årsoppgaveutstilling med presentasjon for et større publikum er utvilsomt et av høydepunktene i skoleåret, både for elever, foresatte, venner og skolens lærere. Årsoppgaven bedømmes av en ekstern og en intern sensor.


En godkjent årsoppgave er en viktig forutsetning for et godkjent vitnemål fra Steinerskolen. Den har også en formell betydning ved søkning til høyere utdannelse. For mange elever har arbeidet med årsoppgaven fått stor betydning for videre studier eller yrkesvalg.

Hva skjer på skolen?

Mo Tu We Th Fr Sa Su
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031