Om FU

Referat

 

REFERAT

FU-MØTE 4.MAI 2017

BLÅTIND KL. 19-21

Tilstede:

Christina Nesjenger (sol), Jorunn C.Johannessen (østenfor), Ann Hege Kristiansen (sydvesten), Emely Hinschien (vara sol), Chatrine  S. Walle (stjerne), Marte Wang Hansen (vestenfor+stjerneskudd), Lars Gidske (2.kl), Thomas Solberg (3.kl), Jon Sandvik (7.kl), Ann-Sofie Franck-Ring (vara 7.kl.), Inger Anne Riise (8.kl), Linda Lomeland (9.kl), Ragnhild Næss (leder), Thomas Johnsen (daglig leder)

Til orientering:

                    Det planlegges produksjon av skolegensere (hettegensere). Styret har tatt initsiativ og to av lærerne blir med på prosessen. Første møte skal være neste uke.

                    Det er kommet en god del info inn på FU sine nettsider. Det er en noen mangler men håper at skolen (som gjør det tekniske m.h.t. å legge ut på nett) får dette på plass snarlig. Blant annet finner man her info om  «Forventninger til foreldrene», «Fritaksliste» - i tillegg til informasjon om dugnader og markeder.

                    Magne kasserer har kontroll over betalingsløsninger m.h.t vårmarkedet. Det vil være to terminaler og veksel blir levert. Noe usikkerhet ang. vipps.

                    Påminnelse om at FU repr. nå må ha på plass representanter for tiden fremover. Det er mange som ikke har meldt inn til leder. Husk også tlf. og e-post adresser.

                    Vårdugnad ble arrangert i fin stil. Det har også blitt orden i markedsutstyret (FU sine saker) som nå er flyttet vekk fra loftet over sydvesten til bod i treklangen. Håper at skolen kan finne plass til enkelte store ting f.eks. tombola.

SAK 1

Godkjenning av referat og saksliste

Referatet ble godkjent.

SAK 2

Gruppe-/klasseinformasjon

Saken referatføres ikke.

SAK 3

Anskaffelse av popkornmaskin

FU vedtok at 17.mai komitéen kan kjøpe popcornmaskin. Kostnad ca. 5000 kr.

Den skal få plass på loftet i treklangen (innenfor kontoret).

SAK 4

Informasjon fra Thomas Johnsen, daglig leder ved skolen

                    Det har nettopp vært arrangert felles foreldremøte for videregående.

                    Det skulle vært flere verksteder på Slottsfjellsskolen, har bare for modellering.

                    Videregående har svært trang økonomi. Den må skilles ut som egen skole fra 1.1.2018. Må slå klasser sammen i en del fag og gjøre andre kreative løsninger for å kunne sikre drift. Det er fortsatt stor usikkerhet ang. neste års elevtall for 1.vgs. Grunnskolen må kjøpe ut videregående fra bygningsmassen på Vestskogen.

                    Økonomiansvarlige ved skolen slutter fra høsten. Det jobbes med å finne nye løsninger, f.eks engasjere et regnskapsbyrå i kombinasjon med ansettelse.

                    Færre lærere vil være under utdanningen fra neste skoleår. Dette skoleåret har sju studert, neste år er det bare to.

SAK 5

2.vgs. ønsker egen salgsbod på vårmarkedet hvor inntekt skal gå til 3.vgs. klassetur

 

Det ble enighet om at heretter kan både 1.vgs og 2.vgs ha boder e.l. på markedene (vår+jul) hvor inntekt skal gå til klassetur i 3.vgs.

Typen inntektbringende virksomhet (texmex, salg av egne produkter etc.) skal alltid klareres med markedskomitéen. Elevene må selv stå for alt arbeidet (rigg, vakt og rydd). Videregåendeklassene blir satt opp på vakter til andre oppgaver på markedene (parkering osv.) på samme måte som tidligere.SAK 6

Foreldredrevet musikktilbud v/Lars Gidske

Det har vært arrangert møte (16/3) angående videre musikktilbud ved skolen. I løpet av kort tid vil en foreldredrevet forening bli stiftet. Det arbeides med utformingen av både tilbudet og organiseringen av foreningen. Foreningen vil søke støtte fra Foreldreforeningen gjennom en andel av markedsinntektene.

SAK 7

Eventuelt

                    Valgkomité: Det jobbes med å finne folk til en del verv som skal velges på årsmøtet. En del foreldre har meldt seg og det ser positivt ut. Det er usikkerhet om økonomigruppa bestå av tre personer, eller om to er nok. Det står ingen ting om dette i vedtektene – prøver å finne ut i gamle referater.

                    Det har vært flere idrettsarrangementer på øya vår uten at vår skole har deltatt. Blir vi glemt i disse invitasjonene, følger vi ikke med eller takker vi nei?. Det var stor enighet om at det er viktig at vi deltar i slike fellesskap med de andre lokale skolene. Daglig leder tar saken videre til gymlærer.

                    «Supplerende bestemmelser» skal flettes inn i vedtektene og tas opp på årsmøtet den 1.juni.

Siste FU-møte for i år og årsmøte i Foreldreforeningen: 1.juni

Referent: Ragnhild Næss

 

REFERAT

FU-MØTE 23.MARS 2017

BLÅTIND KL. 19-21

Tilstede:

Christina Nesjenger (sol), Jorunn C.Johannessen (østenfor), Ellen Just Hansen (vara stjerneskudd og sydvesten), Cato Michelsen (vara vestenfor), Lars Gidske (2.kl), Ann Kristin  Drtina (vara 2.kl), Thomas Solberg (3.kl), Are B. Jacobsen (4.kl), Hildegunn Aadland (5.kl), Angelica Poer (6.kl), Jon Sandvik (7.kl), Ann-Sofie Franck-Ring (vara 7.kl.), Inger Anne Riise (8.kl), Hege Haslie-Christensen (10.kl), Ragnhild Bing (1.vgs.), Rune Øksendal (2.vgs.). Magne Nicolaysen (kasserer), Tove Gargari (sekretær), Ragnhild Næss (leder)

Thomas Johnsen (daglig leder), Hilde Lengali (SFF), Anniken S. Røed (ansatt bhg.), Tore Næss (forelder).

Til orientering:

                    FU har med Inger-Anne Riise i spissen sendt et solid innspill til kommunen vedrørende ny reguleringsplan for nye Labakken skole. Grunnet flytting av møtetidspunkt i FU ble saken behandlet på mail. Dokumentet er lagret i dropbox. Inger-Anne stiller seg til rådighet for oppfølging av saken til høsten.

                    Tor Dybdal har trukket seg som nestleder av personlige årsaker.

                    Daniel Döderlein trekker seg som leder av skolens styre (foreldre repr.).

                    Anette Olshausen fortsetter ikke i skolens styre neste skoleår (foreldre repr.).

                    Møteplan ut året: 4.mai (vanlig FU-møte), 1.juni (FU-møte + årsmøte)

                    Markedskomitéen trenger nye folk og holder informasjonsmøte angående hva det innebærer å være med i komitéen (Blåtind 3.april)

                    22.april arrangeres vårdugnad hvor det bl.a. skal snekres hyller i boden i treklangbygget, og det skal vaskes bygg som senere skal males. Samme helg skal loftet over sydvesten tømmes.

                    13.mai arrangeres malerdugnad på skolen.

                    FU-leder deltok på landsmøte i Steinerskolenes foreldreforbund 10-11.mars på Berle.

SAK 1

Godkjenning av referat og saksliste

Referatet ble godkjent med følgende notat: Det er uenighet om hvorvidt det skal komme frem av referatet at folk som ikke er FU representanter var tilstede på møtet, og om disse skal få tilsendt referatet på e-post for godkjenning samt refereres til. Tidfrist for tilbakemeldinger på referatet ble ikke overholdt i henhold til vedtekter og «supplerende bestemmelser».

SAK 2

Gruppe-/klasseinformasjon

Saken referatføres ikke.

SAK 4

Informasjon fra Thomas Johnsen, daglig leder ved skolen (denne ble tatt før sak 3)

Videregående og grunnskolen skal fisjoneres, skilles fra hverandre i to nye stiftelser. Skolen håper å få dette til med virkning fra skolestart 2017/18. Det krever blandt annet at videregående budsjetteres i balanse, og dette igjen krever noe omlegging av timeplanen, det jobbes for nye smarte løsninger for timeplanen der flere klasser med fordel kan ha felles undervisning. Det blir styresak om fisjon 5.april.

      Som ventet har skolen fått tilsyn fra Utdanningsdirektoratet vedr. skolens kontroll med 1.klasse i barnehagen. I lys av «Nesodden-saken» inviterte Kunnskapsdepartementet (KD) Steinerskoleforbundet på et møte om 1.klasse hvor daglig leder deltok. KD ønsker at steinerskolen beholder sin egenart, f.eks. å ha 1.kl i aldersblandede grupper i barnehagen, men dette må organiseres innenfor rammene av friskoleloven. Friskoleloven har blitt mer omfattende siden steinerskolene opprinnelig fikk sin godkjenning om å ha 1.klasse i barnehagen, og selv om skolen har god kontroll med 1.klasse i dag, må vi formalisere dette ansvaret ytterligere.

      Daglig leder søker studiepermisjon i perioden 1.1.2018-1.7-2019.

      Kabalen over neste skoleårs klasselærere er klar.

SAK 3

Kommunikasjon i FU, v/ SFF leder Hilde Lengali

Hilde Lengali bidro med sin kompetanse etter 10 år som daglig leder av Steinerskolenes foreldreforund (SFF), hvor hun har bidratt med hjelp i utallige konflikter. SFF er 30 år i år. 

Hilde snakket en del om SFFs rolle, og at de er tilstede for den enkelte forelder og for FU.

Hun opplyste om informasjon som er samlet i «Håndbok i foreldrearbeid» (ligger på nett på www.foreldrene.no). Denne informasjonen er veiledende, hver enkelt steinerskole er autonom. Hilde tok for seg bl.a rollen til klassekontakten og FU. Det er lovpålagt å ha et foreldreutvalg ved skolen (ikke for videregående). FU er en høringsinstans for skolen.

Hun rådet FU om å ikke gjøre vedtak (stemme) i andre saker enn pengebevilgninger og ordensregelement. Dersom det i saker ikke vil komme til enighet kan man velge å lage en liten gruppe som er interessert i å jobbe med saken, enten innenfor eller utenfor FU. Signaler kan sendes skolen selv om det ikke er flertall for en sak. Videre anbefaler hun å ikke diskutere saker via e-post dersom det er saker det er uenighet om. Med hensyn til godkjenning av referat kan det være en idé å velge ut en håndfull som har denne oppgaven (siden vi er så mange).

Anbefaler at nye foreldre ved skolen får en «fadder» noe som bidrar til at nye familier raskere vil føle seg hjemme på ny skole. Det kan være svært vanskelig å komme til en ny skole.

SAK 5

Sukkerfri skole, Lars Gidske (2.kl FU)

Det hersket stor uengidhet hvorvidt vi i likhet med bl.a Horten kommune skal innføre «sukkerfri skole». FU oppfordrer hver enkelt klasse- samt alle barnehagegrupper å jevnlig (hvert år) ta en gjennomgang på foreldremøtene ang.:

                    hva som ikke er ok å ha med i matpakka

                    hva som serveres på skole/sfo/barnehagen

                    hva mat som benyttes i forbindelse med markering av bursdager o.l. i skoletida                                         

Det er viktig å prøve og redusere på sukkerinntaket i hverdagen.

 

SAK 6

Eventuelt

FU har motatt søknad om penger til å sende 2 videregåendeelever på studentkongress. En elev i 1.vgs til Danmark (i mai) og en elev fra 2.vgs. til Sveits (i april). Totalt har 6 elever søkt seg til kongress og 4 av disse har fått støtte fra Steinerskoleforbundet. Marianne Store (på vegne av elevene) påpeker at det er viktig å støtte opp om engasjerte ungdommer, noe som vil gi positive ringvirkninger. Det søkes om 8988 kr.

Ingen av møtedeltakerne kunne erindre at slik type bevilgning (til enkeltpersoner) tildligere er bevilget fra FU. Det ble luftet at en mulighet kan være å gi et mindre tilskudd.

Over 1/3 av de stemmeberettige synes at saken ikke er tilstrekkelig belyst og dermed utsettes den til neste møte.

Referent: Tove Gargari / Ragnhild Næss

 

Referat

FU Møte 02.02.2017

Tilstede:

Cathrine S. Walle (Stjerne), Marthe S.Wang-Hansen (vestenfor og stjerneskudd), Ewa M.Larsen (måne), Christina Nesjenger (sol), Jorun C.Johannessen (østenfor), Lars Gidske (2.kl), Ann Kristin  Drtina (vara 2.kl), Thomas Solberg (3.kl), Are B. Jacobsen (4.kl), Hildegunn Aadland (5.kl), Angelica Poer (6.kl), Jon Sandvik (7.kl), Inger Anne Riise (8.kl), Linda Lomeland (9.kl), Hege Haslie-Christensen (10.kl), Ragnhild Bing (1.vgs.), Rune Øksendal (2.vgs.). Tor Dybdahl (nestleder), Ragnhild Næss (leder)

Thomas Johnsen (skoleleder)

Charlotte Øster (forelder), Inger Karlsen Sæther (forelder), Sigrud Hals (forelder), Tore Næss (forelder).

Sak 1:

Sakslisten ble godkjent med to nye saker til eventuelt, disse ble ikke behandlet på grunn tidsmangel og vil bli videreført til neste FU-møte.

Sak 2:

Gruppe/klasseinformasjon. Blir ikke referatført.

Sak 3:

FU-leder repeterte informasjon om nye rutiner hva valg av klasserepresentanter angår og oppfordret representantene til å ferdigstille listene.

Sak 4:

FU underlegger seg inntil videre Lars' forslag til supplerende bestemmelser for saksforberedelser, ordskifte og vedtak. FU skal i løpet av våren 2017 vurdere hvorvidt supplerende bestemmelser bør fremmes for årsmøtet 2017 med sikte på endring av vedtektene.

Det var 11 som stemte for Lars sitt forslag, mot 7 som stemte for styrets innstilling.

Sak 6:

FU-styrets forslag om å anmode skolen å slukke det trådløse nettverket og fjerne gamle DECT telefoner, samt kable internett hvor det blir nødvendig, ble nedstemt med 10 mot 8 stemmer.

Det møtte i tillegg opp fire foreldre som ikke har tilknytting til FU, alle disse meddelte på møtet at de ønsker det trådløse nettet skrudd av.

Sak 5:

Skoleleder informerte om resultat og oppfølging av høstens elevundersøkelser, fra Udir i 7. 10.kl og skolens egen i 5.10.kl. Elevene melder om høy trivsel. 10.kl svarer jevnt over nasjonalt gjennomsnitt og 7.kl svarer i jevnt under. Særlig jobber skolen jobbe med arbeidsro i 7.-9.kl.

En nylig publisert forskningsrapport fra SSB viser skolenes læringsbidrag til resultatet på nasjonale prøver. Når elevenes egne forutsetninger legges til grunn har Steinerskolen i Vestfold har svært gode resultater for elevenes læringsprogresjon fra 5. til 8.klasse.

Referent: Tor Dybdahl

 

Referat

FU-møte 12.01.2017

Tilstede: Ragnhild Næss (leder), Tor Dybdal (nestleder), Tove Gargari (sekretær), Thomas Johnsen (daglig leder), Cathrine S.Walle (stjerne), Christina  Nesjenger (sol), Cato Michelsen (vestenfor). Ann Hege Kristiansen (sydvesten),  Jorunn C. Johannssen (østenfor), Thomas Solberg (3.kl.), Inger-Anne Riise (8.kl.), Ellen Berg (2.vgs.).

Ikke tilstede: Representanter for 2kl.,4kl.,5kl.,6kl.,7kl.,9kl.10kl, 1vgs. og 3vgs.

Sak 1:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 2:

Gruppe/klasse info

Alle fortalte litt om sine avdelinger og klasser.

Sak 3:

Rutiner vedrørende valg av foreldreverv v/ Ragnhild Næss, leder

For å oppnå mest mulig forutsigbarhet rundt de forskjellige verv: FU-representant, markedsrepresentant og 17. mai komité, er vi tidligere blitt enige om at vi setter opp representantene for flere år fram i tid.

Det blir laget lister for  verv f.o.m. 2. klasse og ut barnetrinnet, og det samme for ungdomstrinnet og videregående. Disse skal ligge på skolens nettsider slik at alle har tilgang. Hver enkelt FU representant finner representanter for sin klasse og sender oversikt til FU-leder så snart som mulig.

Sak 4:

Ordensreglementet ved skolen v/Tor Dybdahl, nestleder

Oppfordrer alle foreldre og foresatte til og lese skolens ordensreglementet, og påse at elevene følger disse. Spesielt skal FU-representantene være godt informert om innholdet i skolens ordensreglement.

Sak 5:

Informasjon fra ledelsen v/Thomas Johnsen, daglig leder

Oppdatering angående elevundersøkelsene. Så langt kan det sies at resultatene for trivsel er gode. Det er en del ting vi naturlig vil skåre dårlig på

fordi det ikke passer inn i vår skole. Som for eksempel hvordan elevene i

barneskolen må reflektere over kompetansemål. Steinerskolen gjør dette på andre

måter. Skolen jobber med oppfølging av elevundersøkelsen nå i januar, tilbakemelding gis i neste FU møte.

Skolen venter svar fra kunnskapsdepartementet i løpet av januar d.å. med

hensyn til endelig godkjenninger av Slottsfjellskolen.

Sak 6:

Håndbok i foreldrearbeid fra SFF v/Tove Gargari, sekretær

Denne håndboken er ment til hjelp for alle som jobber med foreldrearbeid  i steinerskolen. Håndboken er delt inn etter ansvarsområder. Hva har alle foreldre ansvar for, hva ligger til klassekontaktens (FU-repr.) og foreldreforeningens rolle, hva ligger til lærers rolle, og hva ligger til daglig leders rolle.

Alle oppfordres til å lese denne. FU representantene skal være kjent med innholdet i denne.

Sak 7:

Dusjing etter gymtimene v/ Ragnhild Næss, leder

Det var få representanter fra skolen på dagens møte. Temaet ble spesielt diskutert med hensyn til naturlig forhold til kroppen. Det er en enorm medieeksponering av idéalkroppene overalt. Det ble lest fra aktuelle artikler hvor det påpekes at dersom barn blir vandt til å dusje sammen fra skolestart vil barn erfare at kropper ikke bare er som mediene fremstiller det. Altså, det vil være med på å gi barna gode rammer for å se ut som man gjør.

Elevene kan ikke pålegges å måtte dusje, men både foreldrene og lærere kan oppfordre dem til det.

Guttegarderoben trenger skjerming av vinduet, skolen skal se på dette. Jentegarderoben har fått dusjforheng.

Sak 8:

Eventuelt

Inger Anne ønsker mer engasjement i hvordan vi kan hjelpe klassene til å  samle inn penger til turer. I tillegg ønsker hun at vi skal ta mer tak i det med sosial trivsel ved skolen. Dette vil bli en sak på et av de nærmeste FU-møtene.

Ellen Berg ønsker en evaluering av hvordan det første halvåret har vært for elevene ved Slottsfjellsskolen. FU representant kan eventuelt sende e-post til foreldre for å høre hva elevene synes. Det planlegges et felles foreldremøte for videregående.

Neste FU møte 02.02.2017 i Blåtind kl 19-21

Referent: Tove Gargari

 

REFERAT FRA FU-MØTE 1.DESEMBER 2016

BLÅTIND KL. 19-21

TILSTEDE

Ragnhild Marie Næss (leder), Thomas Johnsen (daglig leder), Jorunn C. Johannessen (østenfor), Ann Hege Kristiansen (sydvesten), Cathrine S. Walle (stjerne), Christina Nessenger (sol), Marte Sofie Wang-Hansen (vestenfor og stjerneskudd), Ewa Larsen (måne), Thomas Solberg (3.kl), Are Børsum Jacobsen (4.kl), Hildegunn Aadland (5.kl), Angelica Poer (6.kl), Jon Sandvik (7.kl), Inger-Anne Rise (8.kl.), Linda Lomeland (9.kl), Ragnhild Bing (1.vgs), Rune Øksendal (2.vgs), Kristine Stray-Knudsen (forelder). 

IKKE TILSTEDE

Sekretær, nestleder, ledere av skolestyret og barnehagen, representanter for 2.kl., 10.kl og 3.vgs.

SAK 1

Godkjenning av saksliste

Det vil heretter bli en noe mer utfyllende saksliste. Saksdokumenter sendes som vedlegg til sakslista i sakene hvor dette er relevant. 

SAK 2

Gruppe-/klasseinformasjon

Det føres ikke referat fra denne posten. 

SAK 3

Ordensregelementet ved skolen

Saken utsettes da nestleder som skulle orientere om saken hadde meldt frafall. 

SAK 4

Informasjon fra ledelsen v/Thomas Johnsen, daglig leder.

-Neste års budsjett er vedtatt. Skolen har god økonomi, men vi styrer etter stramme budsjetter.

- Bør det være et eget foreldreutvalg / ressursgruppe for Slottsfjellsskolen?

- 3.vgs drar trolig på klassetur til Italia, hvor skolen har en flott vennskapsskole.

- Julekonserten er i Oseberg kulturhus neste onsdag og er en slags julesmånesfest.

- Elevundersøkelsens gitt av Utdanningsdirektoratet for 7., 10.kl og VG1 passer ikke på alle områder for Steinerskolen; skolen har derfor etablert sin en egen elevundersøkelse for 5.-10.kl som vi vil gjennomføre og følge opp hvert halvår.

- Miljøretta helsevern var på skolen i 2015 og fant avvik som skolen har jobbet med. Skolen har blant annet montert nytt lysarmatur i mange rom. Treklangen har fortsatt for høye litt høye CO2 nivåer, skolen skal i møte med Multiluft på mandag for å finne en løsning. Videre planlegges det blant annet lyddempende plater i tak som skal installeres i 5. og 6. klasserom i løpet av kort tid, og solavskjerming (film) på vinduene i 2-4.klasserom. 

SAK 5

Håndbok i foreldrearbeid fra SFF

Saken utsettes da sekretær som skulle orientere hadde meldt frafall. 

SAK 6

Mobilbruk hos elevene og skolens rutiner

Skolen har presisert skolens ordensreglement med tanke på mobilbruk for å sikre lik praktisering av dette. Mobilen skal ligge avslått i sekken eller samles inn av lærer i tidsrommet 0830-1500. Videregående har sitt eget ordensreglement. 

SAK 7

Tråløst nettverk

Daglig leder har tatt opp saken i kollegiet etter å ha redegjort for ulike sider (anslagsvis hvor store kostnadene ved kabling beløper seg til, hvor stor strålingen er og fra hvilke strålingskilder, hvilke praktiske konsekvenser det har for elever og lærere dersom det trådløse systemet avvikles m.m.). Skolen mener det er viktig med et føre-var-prinsipp, men at strålebelastningen, på grunn av effekten av den nærliggende mobilmasta, er mye større ute i skolegården enn inne i Blåtind.

 

Strålingsbelastningen i skolens områder er langt under grenseverdiene til Statens Strålevern.

 

Motargumentet til dette er at Statens Strålevern støtter seg til forskning som baserer seg på at denne strålingen kun er farlig dersom den gir varmeskader. Mye ny forskning mener å vise at uheldige biologiske effekter finner sted mye før vi har en oppvarmingsskade.

 

Kommentarer på skolens utredning fra Einar Flydal (som bl.a. har 18 års fartstid i Telenor som seniorrådgiver og forsker, en del av denne tiden i Televerkets forskningsinstitutt) ble referert:

 «Argumentet at dere har en mobilmast litt unna som er mye sterkere enn skolens WiFI-rutere, og at det derfor ikke har noen hensikt å gjøre noe, er basert på en utbredt mangel på forståelse av hva ved strålingen som er bioreaktivt». Videre skriver han bl.a. at «Svaret fra strålevernet og andre som tenker som dem, er derfor komplett irrellevant....».

 

Fra mange hold (Europarådet, helsemyndigheter i f.eks. Frankrike og Tyskland) kommer det klare signaler om at det ikke bør brukes trådløse nettverk eller trådløse telefoner i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

 

Saken ble diskutert noe. Flere av møtedeltakerne (4 eller 5 av de 17 tilstede) forteller om egne ubehagelige helsereaksjoner på ulike strålingspåvirkninger (f.eks. trådløst nett).

 

Det er uenighet i saken hvorvidt FU bør anbefale skolen å følge forsiktighetsprinsippet. 

SAK 8

Informasjon fra skolestyret v/Daniel Döderlein, styreleder

Saken utgikk siden styreleder hadde meldt frafall. 

SAK 9

Dusjing etter gymtimene

Saken utsettes på grunn av for kort tid på møtet. 

SAK 10

Rutiner vedrørende valg av foreldreverv

Saken utsettes på grunn av for kort tid på møtet. 

SAK 11

Eventuelt 

11-1

Skolehagen

Skolehagen solgte for ca. 500 kr under julemarkedet, og Hedvig søker om å få pengene til hagebrukskassa slik at de kan boltre seg videre. FU er svært positive til arbeidet som gjøres i skolehagen og innvilger dette. 

11-2

Kommunikasjon

FU er enig om at kommunikasjon om sakene ikke skal foregå som lange mailer-diskusjoner   mellom møtene. Se også sak 1. Noen ganger kan det være nyttig med korte beskjeder på mail  angående saker. Det er viktig at vi beholder en saklig tone.

 

 

Referent Jorunn og Thomas S.

 

Referat

FU Møte 3.11.2016

 

Tilstede: Ragnhild Næss (leder), Tor Dybdal (nestleder) , Tove Gargari (sekretær),  Thomas Johnsen (daglig leder), Marte Wang-Hansen (Vestenfor, Stjerneskudd), Ewa Larsen (Måne),  Ann Hege Kristiansen (Sydvesten),  Jorunn Cecilie Johannessen (Østenfor), Cathrine S. Walle(Stjerne), Lars Ove Gidske (2.kl.), Thomas Solberg (3.kl), Are B. Jacobsen (4.kl), Angelica Poer (6.kl), Linda Lomeland (9.kl), Ragnhild  Bing (1vg), Rune Øksendal (2vg).

Sak 1:

Sakslisten ble godkjent.

Presentasjon av alle som var til stede.

 

Sak 2:

Gruppe/klasse info.

Alle fortalte litt om sine avdelinger og klasser.

 

Sak 3:

Rapport fra dugnadgruppen.

I september ble det gjennomført to dugnader. Den ene lørdagen ble Sydvesten-bygget vasket utvendig, og den påfølgende lørdag ble hele bygget malt.

Det nye påmeldingssystemet fungerer veldig bra, men trenger ytterligere tid før det er skikkelig innarbeidet. Den 12.november blir det høstdugnad.

Alle deltar på én dugnad utenom markedene pr.barn pr.år.

 

Sak 4:

Daglig leder informerer.

Skolen faser ut musikkundervisningen i dagens form. Ser på andre løsninger. En mulighet kan være et samarbeide med kulturskolen. I dag får 21 elever instrumentopplæring av 4 forskjellige lærere. Undervisningen foregår i små grupper og enkeltundervisning.

FU-representantene for 2. og 4.klasse (Lars og Are) undersøker muligheten for å søke penger til musikkundervisning fra Nøtterøy kommune. Det er enighet om at vi tenker bredde – ønsker gjerne at vi kan ha et tilbud til flere instrumenter evt. også sang. I dag tilbyr skolen undervisning kun for fløyte, fiolin, chello og bratsj.

 

Skolens økonomi er god, men budsjettet er stramt. Skolen har det laveste elevtallet vi har hatt på lang tid.

Videregående fikk besøk fra Miljø og Helsevern. Skolebygget ble godkjent. Denne godkjenningen har ingenting med klagen som ligger inne til behandling i departementet å gjøre.

 

Det er forsinkelser med bygging av ballbane. Nå er det meningen at arbeidet skal starte til våren.

 

Videregående kommer denne gang opp til Vestskogen og deltar på månedsfesten.

 

Sak 5:

Fritakslisten.

Styret fremla et forslag til fritaksliste og denne ble det enighet om. Den legges frem i torsdagsbrevet og det er mulighet for å komme med innspill.

 

Sak 6:

Rutiner vedrørende valg av foreldre verv.

Det har blitt laget lister hvor hver avdeling og klasse kan fylle ut alle verv ut grunnskolen /  ungdomsskolen / videregåeende. Også lister for barnehagegruppene.

FU representantene fordeler ut verv for flere år og sender oversiktene «ut på høring» i klassene. Eller man lar foreldrene komme med ønsker. Den enkelte FU-representant gjør det slik vedkommende mener er mest hensiktsmessig.

Dermed vil man ha fordelt verv for flere år frem i tid, og følgelig gjøre det enklere å fylt ulike verv. Samt – man får mer hyggelige foreldremøter! (da fordeling av verv ikke blir tema her).

Siden dette starter i år, vil alle klassene/gruppene gjøre denne jobben. Senere vil det involvere den klassen som starter i 2.klasse, den som starter i 8.klasse og den som starter i 1.vgs.

 

Sak 7:

Stråling.

Hildegunn var ikke tilstede for å informere. Det er fortsatt tråløst nett i Blåtind etter at videregående har flyttet. Mange mener at dette er unødvendig og bør unngås i følge prinsippet om «føre-var». Andre mener det er et viktig verktøy for lærerne og bør forbli. Mange steinerskoler  har tatt tydelig avstand mot bruk av tråløst nett. Daglig leder sier saken skal tas opp på nytt med kollegiet. FU innhenter mer informasjon.

Det kom innspill m.h.t. den generelle mobilbruken i skolen. Både blant elever på grunnskolen og videregående. Dette blir tatt opp som egen sak på neste møte.

 

Sak 8:

17. mai feiring ved skolen.

Erfaringsmessig er det en for omfattende oppgave for bare én klasse å arrangere 17.mai på skolen.

Det ble derfor enighet om at 17.mai heretter skal arrangeres av både 4. klasse og 5. klasse. Arrangementskomitéen skal bestå av foreldre fra 5 klasse.

 

Sak 9:

Trafikksituasjon

Det vil komme innspill fra FU angående områdeplanen for Vestskogen. Der ber vi om at det gjøres en vurdering av området mellom skolen og bensinstasjonen m.h.t. trafikksikkerhet. Fristen er 16.11.2016.

 

Sak 10:

Eventuelt

 

Gavekonto

Anette Olshausen informerte om hvordan gavekontoene (som alltid står i torsdagsbrevet) fungerer.

Alle gaver er frivillig. Gavekontoene håndteres av økonomigruppa i FU. Kontoene følger den enkelte klasse gjennom alle år. Ved klasseturer gir FU en gave fra denne kontoen. Ofte er disse midlene forøvrig ikke nok, og skolen må bidra med midler.

 

 

 

 

Velkommen til neste FU møte torsdag 1.12.2016 kl 19 – 21

 

 

Referent Tove Gargari

 

Referat FU-møte 13.10.2016

Tilstede: Østenfor, Sydvesten, Stjerne, 2kl, 3kl, 4kl, 5kl, 6kl, 8kl, 2vg, FU leder, sekretær, ledelse skolen og styreleder skolen.

Sak 1:

Sakslisten ble godkjent.

Presentasjon av alle som er til stedet.

Sak 2:

Det ble informert om FU sin rolle og hvordan FU jobber.

Sak 3:

Foreldrene fortalte litt om barnehagen, og klassene de representerer. Lite oppmøte på foreldre møtene. Vanskelig å dekke forskjellige verv til markeder, dugnad, FU etc.

Sak 4:

Jorunn Johannessen fra markedskomiteen fortalte om den nye strukturen for markedene. Løsningen fra i fjor har ikke fungert. Nå ønskes det en markedsrepresentant som fungerer som kontaktperson mellom klassen og komiteen. De vil bli valgt for både jul- og vårmarkedet. Noen dugnadsgrupper har ikke fungert som f.eks. tre-leker. Konseptet er at de som har kompetanse skal styre dugnaden slik at de som har lyst skal få lov. Blir det ikke satt opp noen dugnad, så faller oppgaven på de enkelte klassene og avdelingene i barnehagen. Målet er å få de med kompetanse til å stille på dugnadene slik at det blir produsert kvalitetsvarer.

Viktig at representantene er på plass før sommerferien. Og det vil lages et system (kanskje inngå i vedtektene) slik at alle represenanter (markedsrepresentant, men også FU representantene) er på plass i god tid før sommerferien.

Sak 5:

Cathrine Skartum er ungdoms trinnleder og var stedsfortreder for daglig leder på dette møtet. Hun ønsket først og fremst å sende en appell om større oppmøte på foreldremøtene. Lærere opplever og ikke nå fram med informasjon. Det er også en fin måte å bli kjent på, og det betyr også mye for barna.

Ønske om forslag til forskjellige aktuelle foredrag er også velkomment.

Skolen har hatt besøks tilsyn fra UDIR (utdanningsdirektoratet). De har intervjuet elever og lærere. Skolen venter å få rapporten fra UDIR før jul d.å.

Sak 6:

Daniel Döderline fortalte om saken vedrørende flytting av videregående. Grunnskolen og den videregående skolen kommer under samme stiftelse, men har hvert sitt styre. Det ligger inne en påklage til kunnskapsdepartementet. Videregående fortsetter som vanlig. Daglig leder deler stillingen sin 60/40 grunnskole og videregående.

Sak 7:

Eventuelt

Angelica Poer påpekte hvor usikret Furumoveien er for skolebarna. Det er skolepatrulje på Kjernåsveien, men ingen overgangs felt på Furumoveien. Her krysser mange barn etter at de har blitt sluppet av på Statoil og Kiwi.

Nøtterøy kommune jobber med ny reguleringsplan for Vestskogen. Tilsvar bes komme innen 16.10.2016. 

Hildegunn Aadland etterspør mer info og opplysning rundt barnas arbeidsmiljø med hensyn til stråling. Mener mobilmasta i nærheten av kiwi gir svært høy stråling på skolens områder. Foreslår at det ved skolen bør arrangeres et foredrag om «Strålemiljø». 

Thomas Solberg etterlyser mer informasjon om gavekontiene. Hva er en gave konto? Hva er en klasse konto? Hvordan fungerer disse?

Lars Gidske ønsket en redegjørelse om skolens ekstra musikkundervisning.

Ragnhild Næss har fått hendvendelse om et ønske om at daglig leder betegnes rektor.

KOMMENTAR TIL EVENTUELT: Det ble svært kort tid til punktene under eventulet. Flere av disse sakene tas opp igjen ved senere møter.

Neste møte i FU er torsdag 3.11.2016

Referent: Tove Gargari