Om FU

Skoleår 2016/2017

Leder:

Ragnhild Marie Ness

ragnhild@holddegfrisk.no

33 32 64 06

Nestleder:

Tor Dybdahl

tor.dybdahl@gmail.com

926 32 394

Sekretær:

Tove Gargari

tove.gargari@gmail.com

458 06 182

 

 

 

Barnehagen

     

Venevill Stjerne:
vara:

Cathrine S. Walle
Vilde Bartz-Johannessen 

360klinikk@gmail.com 
v
ildebartz@gmail.com

458 07 694
991 04 081 

Venevill Sol:
vara:

Christina Nesjenger
Emely Henschien

nesjenger@hotmail.com
emely.henschien@hotmail.com

970 22 448
480 35 634

Venevill Måne:
vara:

Ewa M. Larsen
Camilla Engen

jobbewa@yahoo.no
r
ebelmusic2@gmail.com

922 92 432
986 68 468 

Sunnaneng Østenfor:

Jorunn C. Johannesen

jorunn_cecilie@hotmail.com

996 17 167 

Sunnaneng Vestenfor:

vara:

Marte Sofie Wang-Hansen

Cato Michelsen

martesofie@hotmail.com
cato.michelsen@optimerabygg.no

901 63 631

982 14 455 

Sydvesten:

Ann Hege Kristiansen

annhegeK_@hotmail.com

977 43 293

Stjerneskudd:
vara:

Marte Sofie Wang-Hansen
Ellen Just Hansen

martesofie@hotmail.com
e
l_ju_ha@hotmail.com

901 63 631
936 69 307 

Skolen:

 

 

 

2. kl.:
vara:

Lars Ove Gidske
Ann Kristin Drtina

larsog@gmail.com
lista.annkristin@drtina.no

402 23 344
907 39 339

3. kl.:
vara:

Thomas Solberg
Tom Tillotson

solberg.thomas@gmail.com
tillot@online.no

466 64 143
988 94 622 

4. kl.:

Are B. Jacobsen

are.b.jacobsen@gmail.com

472 39 443 

5. kl.:
vara

Hildegunn Aadland
Are B. Jacobsen

alterher@gmail.com 
a
re.b.jacobsen@gmail.com

406 13 373
472 39 443 

6. kl.:

Angelica Poer 

angelicapoer@hotmail.com

936 79 429 

7. kl.:
vara

Jon Sandvik
Ann-Sofie Franck-Ring

sandvik@pss-geo.com
asfranck@me.com

932 27 155
408 45 995 

8. kl.:
vara

Inger-Anne G. Rise
Malin Norling

ingerris@online.no
malin8@online.no

992 48 533
904 71 266 

9. kl.:

Linda Lomeland

lindalo@vfk.no

 

10. kl.:

Hege Haslie-Christensen

hege.haslie.christensen@gmail.com

451 86 622 

1. vg.:

Ragnhild E. Bing

ragnhildbing@yahoo.no

411 02 331 

2. vg.:

Rune Øksendal

rune.vin@gmail.com

915 92 669 

3. vg.:
vara:

Liv Bertha Haukvik Aker
Anne Berit Schmidt-Hansen

iha@komplett.com
a
nne@mediator.no

909 23 827
452 32 660

 

 

 

Daglig leder:

Thomas Johnsen

ledelsen.vestfold@steinerskolen.no

33 35 22 05

Styreleder skolen:

Daniel R. Döderlein

daniel@doderlein.com

900 17 777

Styreleder Barnehagen:

Per Jacobsen 

pj@skc.no

913 10 435

Økonomiansvarlig 1:

Magne Nicolaysen 

magnic@gmail.com

913 27 387 

Økonomiansvarlig 2:

Terje Lund-Sandal 

terje.lund-sandal@hotmail.com

934 24 022 

Økonomiansvarlig 3:

Kirsti Hildenes

kirsti_hildenes@hotmail.com

907 64 995

SSF:

Janne Ellingsen

jachelno@gmail.com

986 49 898 

Dugnadsgruppen:

Tore Næss

tore.naess@holddegfrisk.no

33 32 64 06 

Markedsgruppen:

Kjetil Gjerde 

vartdal.gjerde@gmail.com 

469 62 782 

Markedsgruppen:

Jorunn C. Johannssen

jorunn_cecilie@hotmail.com

996 17 167 

Markedsgruppen:

Anniken Solberg Røed 

annikenroed@gmail.com

934 52 328 

Markedsgruppen: 

Pernille Helleberg Meyer 

p-mo-hes@online.no 

943 50 420 

 

 

Foreldreutvalget (FU) har møter første torsdag hver måned fra kl 19:00-21:30 i Blåtind.

 

VEDTEKTER:

Vedtekter for foreldreforeningen ved Rudolf Steinerskolen i Vestfold

Vedtatt på årsmøtet 07.06. 2011 –endringer vedtatt på årsmøtet (04.06.13), 04.06.15

§ 1 -Formål

Foreldreforeningen har som formål å legge til rette for samarbeid og informasjonsutveksling

mellom skolen/barnehagen og foreldrene, og å støtte opp om det pedagogiske arbeidet gjennom å bidra til å styrke skolens/barnehagens økonomi.

§ 2 -Foreldreforeningen

Foreldreforeningen består av alle foreldre ved skolen og i barnehagen.

Foreldreforeningen velger et foreldreutvalg (FU) og holder årsmøte en gang i året.

Foreldreforeningen er medlem av Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF).

§ 3 FUs sammensetning og konstitusjon

Det velges en eller to foreldrerepresentant i hver klasse/barnehagegruppe. Denne er medlem av FU.

Hver foreldrerepresentant har en vararepresentant. Det er ønskelig at vararepresentanten blir

representant når foreldrerepresentanten slutter.

Under avstemninger i FU kan bare én representant fra hver klasse og barnehagegruppe stemme. I saker som kun vedrører skolen, er barnehagegruppene representert med én stemme (for 6-åringene).

Leder, nestleder og sekretær velges på årsmøtet. Disse velges for to skoleår av gangen, de velges annethvert år for å sikre en overlapping. Alle kan gjenvelges. Leder, nestleder og sekretær trenger ikke være foreldrerepresentant i sin klasse og de har stemmerett i FU.

Lærerkollegiet ved skolen har møterett.

Daglig leder for skolen har møterett.

Styret ved skolen har møterett.

De ansatte i barnehagen har møterett.

Styret i barnehagen har møterett.

Elevrådet har møterett med to representanter. Fortrinnsvis fra videregående trinn.

FU oppnevner de utvalg (komiteer) det har behov for. Alle slike utvalg (komiteer) rapporterer

direkte til FU.

FU kan ha et arbeidsutvalg som forbereder møtene og består av leder, nestleder og sekretær i FU.

FU bestemmer selv om forberedende møter skal avholdes.

Valgkomité: FU-representantene fra henholdsvis 6., 7. og 8. klasse utgjør valgkomiteen for

inneværende skoleår. Dette gjelder valg av FUs leder, nestleder , sekretær og kasserer, samt valg av foreldrerepresentanter til eventuelt andre verv.

§ 4 –FU’s Mandat

FU skaffer foreldrerepresentanter til:

 Utvalg som krever representasjon fra FU

FU organiserer inntektsbringende tiltak som:

 Julemarked

 Vårmarked

 Dugnadsarbeid

FU organiserer 17.-maifeiringen i samarbeid med skolen. Foreldrene i 5. klasse har dette ansvaret.

(Notat: Står i referat fra FU-møte mai 2015 at 4 klasse kan spørres om hjelp).

FU disponerer midlene fra tiltakene under foregående punkt. Det etterstrebes å alltid ha en buffer på kr. 50.000,-på FU’s konto. Utover dette fordeles inntil kr. 20.000.-etter søknad. Overskytende over kr. 70.000,-fordeles som hovedregel med 70% til Skolen og 30% til barnehagen.

Dersom FU ser at det er hensiktsmessig å spare til større prosjekter kan denne

fordelingsbestemmelsen fravikes.

Leder i FU og kasserer har sammen prokura.

All dugnadsinnsats ved skolen og barnehagen er FU sitt ansvar. FU delegerer planlegging og

gjennomføring av dugnader (utenom markeder) til en dugnadsgruppe som består av 3, maks 4

personer. Disse organiserer undernevnte dugnader. Medlemmene i dugnadsgruppa velges for

minimum to år av gangen av FU ved årsmøtet.

FU organiserer vedlikeholdsdugnader som:

 Vårdugnad

 Høstdugnad

 Malerdugnad

 Vask av skolen og barnehagen før sommerferien

§ 5 –Arbeidsform i FU

Møter:

FU møtes inntil 10 ganger per år, men minst annenhver måned. Møtehyppigheten, også kalt årsplan, fastsettes av arbeidsutvalget eller FUs leder. Årsplan fremlegges på skoleårets første FU-møte.

Vararepresentanten skal innkalles av foreldrerepresentanten når denne ikke kan møte. Møtene er åpne for alle i foreldreforeningen.

Votering og stemmerett:

FU er beslutningsdyktig når halvparten av FU-representantene er til stede.

FU skal bestrebe seg på å oppnå konsensus i alle saker til behandling. Lar det seg ikke gjøre, trer følgende stemmeregler i kraft:

Ved stemmelikhet skal leder av FU ha dobbeltstemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de frammøtte. Endringer av vedtektene krever at minst halvparten av FU-representantene møter. Alle som har barn i skolen/barnehagen har stemmerett ved årsmøtet.

Saksbehandling og dokumentasjon:

 Det føres referat fra FU-møtene.

 Referatet skal også sendes FU-representantene og skolens kontor innen neste møte, og referatet publiseres i Torsdagsbrevet.

 Møtereferatet godkjennes per e-post med mindre det kommer innvendinger til dette innen en uke.

§ 6 –Årsmøte

På ordinært årsmøte i foreldreforeningen skal behandles:

 FUs årsberetning.

 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

 Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer og revisor til FU.

 FU’s årsmøte kan beslutte at valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer og revisor kan utsettes til første eller andre møte i nytt skoleår dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig.

 Andre saker som i henhold til lover eller vedtekter hører inn under årsmøtet.

Årsmøtet skal holdes innen FUs fastsatte årsplan.

Saker som ønskes tatt opp må sendes FU senest 14 dager før årsmøtet. Sakslisten distribueres

gjennom torsdagsbrevet senest en uke før årsmøtet.

§ 7 –Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i foreldreforeningen avholdes når FU finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av totalt antall medlemmer krever det.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 8 dagers varsel.

På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de sakene som nevnt i innkallingen.