Om FU

Steinerskolens foreldreforbund

 
Vi har en foreldrerepresentant fra vår skole som deltar på møter i Steinerskolenes foreldreforbund.

Foreldreforeningen til Steinerskolen i Vestfold er medlem av Steinerskolenes foreldreforbund

(SFF). SFF ønsker å holde fokus på en god skolekultur. SFF er et samarbeidsorgan for sine

medlemmer. SFF samarbeider med «Forbundet Steinerskolene i Norge». De jobber bl.a. med å

fremme steinerpedagogikken i Norge, styrke arbeidsvilkårene for steinerskolene i Norge, og med

internasjonalt samarbeide mellom steinerskoleforeldreforbund.


På nettsiden: http://www.foreldrene.no/downloads/  kan du laste ned SFF sin håndbok i foreldrearbeid.

Hjemmeside: www.foreldrene.no

Leder: Hilde Lengali, hilde@foreldrene.no

 

Dugnader utenom markedene

 

Det er mange praktiske oppgaver vi foreldre kan hjelpe til med. Mens markedene skaffer penger til

skolen, bidrar dugnadene til at skolen sparer penger. Uten dugnader måtte det kanskje ha vært en

ekstra vaktmester, eller skolen måtte ha engasjert eksterne håndtverkere. Dugnadene skaper også

tilhørighet til skolen, og bidrar til sosialt samhold. Dugnad er gøy!

De faste dugnadene gjennom året er:

- Høstdugnad (gjøre det fint til julemarkedet, ev. andre passende oppgaver)

- Vårdugnad (gjøre det fint til vårmarkedet, ev. andre passende oppgaver)

- Vaskedugnad (rengjøring av skolen etter skoleslutt i juni)

Eksempler på dugnader utenom disse kan være: maledugnad, snekkerdugnad, trefelling mv.

Følg med i Torsdagsbrevet!!

Påmelding til dugnadene gjøres ved å logge seg på dugnadsweben:

http://vestfold.steinerskolen.no/dugnad/. Ved problemer med innlogging, kontakt Asgeir Karlsen på 952 43 164.

Hver familie deltar med 1 voksen på 1 dugnad (vår eller høst) pr. barn pr. skoleår (dog maks. 2, følger de to yngste,

skole og barnehage sett under ett). Man må også delta på vaskedugnaden i juni hvert 3.år.


NB: disse dugnadene som her er omtalt gjelder kun skolen, barnehagen har sine egne dugnader.

 

Markedene

Julemarked

En lørdag i november arrangerer vi julemarked på skolen. På markedet serveres god mat og drikke.

Det er ulike aktiviteter for barna, samt underholdning. Salg av delikatesser og håndtverk av ulikt

slag. Markedet holder en økologisk profil, og til produktene skal det tilstrebes å benytte naturlige

materialer. Tradisjonelt har julemarkedet vært den mest innbringende aktiviteten til FU.

Det er FUs markedskomité som organiserer arbiedet med markedet. Hver klasse/gruppe har en

markedsrepresentant (noen unntak). Ressursgrupper arrangerer ulike dugnader i forkant av

markedet. Foreldrene bidrar på dugnad/produksjon, baking og står på vakt på markedsdagen.

Markedet rigges i stand fredag kveld og lørdag formiddag.

Med din hjelp lager vi et koselig vintereventyr på skolen!

 

Vårmarked

Vårmarkedet arrangeres en lørdag i mai. Markedet rigges i stand på fredag kveld og lørdag morgen.


På markedet serveres mat og drikke – fra vegetarmat, til bakst og grillmat. Det er ulike aktiviteter

for barna, samt underholdning. Salg av ulikt håndtverk som foreldrene har laget. En viktig del av

vårmarkedet er plantesalget, hvor det selges økologiske/bio-dynamiske planter som elevene i

6.klasse har ordnet med på Vidaråsen. I tillegg har vi et flott bruktmarked.

Vi holder en økologisk profil, og til produktene skal det tilstrebes å benytte naturlige materialer.

Vårmarkedet organiseres på samme måte som julemarkedet - med markedskomitéen i spissen,

ressursgruppene og markedsrepresentantene. Foreldrene deltar på dugnader (eller hjemmeproduksjon), baker

og har vakter på markedsdagen.

MARKEDSREPRESENTANTER 2017/2018

MARKEDSREPRESENTANTER 2017/2018

Markedskomité

 

 

Telefon

 

Knut Evant

steinerskolemarked@gmail.com

920 14 688

 

Pernille Hesselberg-Meyer

steinerskolemarked@gmail.com

943 50 420

 

Elisabeth Karlsen

steinerskolemarked@gmail.com

905 47 719

 

Helena Bisgaard

steinerskolemarked@gmail.com

905 56 021

 

 

 

 

Gruppe- og klasse-representanter

 

 

 

Stjerneskudd

SKAL IKKE HA

 

 

Stjerne

SKAL IKKE HA

 

 

Måne

Camila W. Bjune

u2camilla@gmail.com

94221526

Sol

Tuva Falnes

tuvastefania@gmail.com

93074436

 

Jessica Kristensen (vara)

jessicakristensen1@hotmail.com

413 35 624

Sydvesten

Elise Julianna Alberts

Birgitte Bjelland Nicolaysen (vara)

love_you_406@hotmail.com

birgitte.bjelland@gmail.com

 

980 40 420

911 70 522

Østenfor

Tanja Fajardo Mathisen (jul)

Erlend Ommedal Høgetveit (vår)

tanfajmat@gmail.com

erlend@frende.net

 

Vestenfor

Martin Murell?

 

 

2.kl.

Felisitas Muller-Jacobsen

Jørgen Rief (vara)

femuja@gmail.com

jorgen.rief@gmail.com

48140457

90951487

3.kl

Marianne Aase

Cathrine Engen Ramstad (vara )

ukaffi@gmail.com

 

41329285

932 33 055

4.kl

Achim Aune Steinacher

 

achim.aune-steinacher@gmx.de

410 07 434

5.kl

Kristine Steen

Linda Rio (vara)

seropegia@gmail.com

lindario36@hotmail.com

41387718

41843922

6.kl

Pernille Bryne

 

pernillebryne@hotmail.com

926 03 047

7.kl

Marita Sørbø

Elisabeth Contardo (vara)

Marita.sorbo@gmail.com

elisabethcontardo@hotmail.com

93886493

98441809

8.kl

Jannicke Kielland Paus

Lena Bakken (vara)

jkpaus@gmail.com

lena-ba@hotmail.com

45813660

95882582

9.kl

Fredrik Svankvist

Linda Kvam

fredrik.svanquist@gmail.com

lindakvam@hotmail.no

48097844

92445836

10.kl

Erik Rosenvinge

Bjørn Harstad

erikrosenvinge@hotmail.com

bjorn@fotografene.no

97529772

91600809

1.vgs

Elin Rahd

Rune Kippersund (vara)

elinrahd@gmail.com

rune@kippersund.no

92654903

90250452

2.vgs

 

 

 

3.vgs

SKAL IKKE HA

 

 

 

Hver klasse/gruppe har en markedsrepresentant (noen unntak - se over) som skal være bindeledd mellom

markedskomitéen og foreldrene. Den skal påse at foreldrene registrerer seg til oppgaver i

forbindelse med markedene.

Markedsrepresentantene skal også bidra på markedene. De må ikke være tilstede hele tiden, men

være tilgjengelige. Instruksene kan variere noe fra klasse til klasse (gruppe til gruppe), og også fra

år til år. Aktivitetene på julemarkedet er forskjellig fra aktivitetene på vårmarkedet.

 

Forventninger til foreldre

 
Steinerskolen er en privat skole, og for å kunne driftes er den avhengig av dugnadsinnsats fra oss

foreldre. Man yter dugnadsinnsats for maks 2 barn (følger sine to yngste dersom man har flere i

barnehagen/skolen).

Det forventes at foreldrene bidrar med:

- Dugnadsarbeid utenom markedene (høst/vår/vask mv.): 1 dugnad pr. barn pr. skoleår

- Arbeid i forbindelse med markedene (dugnad/produksjon, baking, vakter)

- Arrangering av 17.mai (4. og 5. klasse) samt bidra med mat/kaker ol.


VIKTIG:

– Les Torsdagsbrevet. Torsdagsbrevet er informasjon til foreldrene fra både skolen og FU,

blant annet om markedene, dugnader mv.

– Kom på foreldremøtene. Det er svært viktig for barnet ditt å vite at foreldrene har vært i

klasserommet, sett på maleriene, snakket med læreren og de andre foreldrene. Fellesskap

med de andre foreldrene er et viktig bidrag til godt sosialt miljø i klassene. I tillegg

formidles mye viktig informasjon om hva som foregår i klassen, både faglig og sosialt.

 

Fritaksliste

Noen av foreldrene har store verv/oppgaver og er derfor fritatt fra følgende:

– dugnader utenom markedene (eks. høst/vår/vask)

– dugnader/produksjon i forbindelse med markedene

– vakter på markedene

– FU-/markedsrepr.- eller 17.mai komitéverv

NB: Fritaket gjelder ikke baking av kaker/levering av mat til markeder, 17.mai etc.


Disse kvalifiserer til fritakslista (fritaket gjelder hele familien):

– Styret i FU

– Økonomigruppa i FU

– Markedskomitéen

– Dugnadsgruppa

– Hovedansvarlige for ressursgrupper (o.l) for markedene

– Styreleder for barnehagen

– Styreleder for skolen

– Skolens representant i SFF

– Joakim Drazdiak, vaktmester

– Thomas Collin (musikkanlegg)

– Fredrik Svanqvist (lager kalender for barnehagen)

– Markedsrepresentantene skal ikke ha vakt på markedene for andre klasser/grupper


OBS! Selv om man står på fritakslista er det selvfølgelig fritt fram å bidra både med dugnadsinnsats og verv

Vedtekter

Vedtekter for foreldreforeningen ved Rudolf Steinerskolen i Vestfold

Vedtatt på årsmøtet 07.06. 2011 –endringer vedtatt på årsmøtet (04.06.13), 04.06.15 samt 13.06.2018.

§ 1 -Formål

Foreldreforeningen har som formål å legge til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom skolen/barnehagen og foreldrene, og å støtte opp om det pedagogiske arbeidet gjennom å bidra til å styrke skolens/barnehagens økonomi.

§ 2 -Foreldreforeningen –

Foreldreforeningen består av alle foreldre ved skolen og i barnehagen. Foreldreforeningen velger et foreldreutvalg (FU) og holder årsmøte en gang i året. Foreldreforeningen er medlem av

Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF).

§ 3 FUs sammensetning og konstitusjon

Det velges en FU-representant i hver klasse/barnehagegruppe. Hver foreldrerepresentant skal ha en vararepresentant. FU representanten har vervet i ett år. Vararepresentanten blir representant påfølgende skoleår.

Under avstemninger i FU kan bare én representant fra hver klasse/barnehagegruppe stemme. I saker som kun vedrører skolen, er barnehagegruppene representert med én stemme (for 6.åringene).

En person kan kun inneha ett FU-verv.

Leder, nestleder og sekretær velges på årsmøtet. Disse velges for to skoleår av gangen, de velges annenhvert år for å sikre en overlapping. Alle kan gjenvelges. De har stemmerett i FU.

Medlemmer til markedskomité, dugnadsgruppe og representant til Steinerskolens foreldreforbund velges også ved årsmøtet, også disse for2 år.

Følgende har møterett til FU-møter: Foreldre og ansatte ved Steinerskolen i Vestfold, Steinerbarnehagen på Nøtterøy og Slottsfjellet videregående Steinerskole.

FU oppnevner de utvalg (komitéer) det har behov for. Alle slike utvalg rapporterer direkte til FU.

FU har et arbeidsutvalg som forbereder møtene og består av leder, nestleder og sekretær.

Valgkomité: FU-representantene fra henholdsvis 6., 7. og 8. klasse utgjør valgkomitéen for inneværende skoleår. Dette gjelder valg av FUs leder, nestleder, sekretær, kasserergruppe og revisor, samt valg av markedskomité, dugnadsgruppe, to representanter til skolens styre og foreldrerepresentant til Steinerskolens foreldreforbund. Dersom personer i ulike funksjoner må slutte i løpet av et skoleår, kan FU sette inn vikar som da vil fungere frem til neste valg.

§ 4 –FUs Mandat

FU skaffer foreldrerepresentanter til utvalg som krever representasjon fra FU. FU organiserer inntektsbringende tiltak som:

Markeder (julemarked og vårmarked)

Dugnadsarbeid

Markedenearrangeres i samarbeid med Steinerbarnehagen på Nøtterøy og Slottsfjellet videregående steinerskole.

FU organiserer 17. mai-feiringen i samarbeid med skolen. Foreldrene i 4. og 5. klasse arrangerer 17.mai feiringen. Foreldrene i 5.klasse har hovedansvaretog etablerer en 17.mai-komité som består av foreldre fra 5.klasse.

FU disponerer midlene fra tiltakene nevnt over. Det etterstrebes å alltid ha en buffer på kr. 150 000,-på FUs konto. Utover dette fordeles det hvert skoleår inntil kr. 20.000,-etter søknad. Overskytende over kr. 170000, fordeles som hovedregel med 40% til skolen, 30% til barnehagen, 20% til Vestskogen kulturskole og 10% til Slottsfjellet videregående steinerskole.

Dersom FU ser at det er hensiktsmessig å spare til større prosjekter, kan denne foredelingsbestemmelsen fravikes.

Ved julemarkedet arrangerer elevene i 2.vgs en aktivitet hvor de selv beholder overskuddet til å dekke utgifter i forbindelse med klassetur i 3.vgs.

Hver familie med barn på skolen oppfordres til å betale en årlig avgift for å dekke foreldreforeningens medlemskap i SFF.

Leder i FU og kasserer har sammen prokura.

FU delegerer planlegging og gjennomføring av dugnader (utenom markeder) til en dugnadsgruppe som består av 2-4 personer. Disse organiserer i samarbeid med vaktmester:

Vårdugnad

Høstdugnad

Maledugnad

Vask av skole og barnehage før sommerferien

Eventuelle ekstrainitiativ

§ 5 –Arbeidsform i FU

Møter

FU møtes inntil 10 ganger per år, men minst annenhver måned. Årsplan fastsettes av arbeidsutvalget eller FUs leder og fremlegges på skoleårets første FU-møte. Vararepresentanten skal innkalles av FU-representanten når denne selv ikke kan møte.

Ved behandling av saker som berører Slottsfjellet videregående steinerskole, skal en foreldrerepresentant fra hvert av trinnene (1., 2. og 3.vgs) innkalles, disse har da stemmerett på lik linje med FU-representantene.

Dersom møtelederen ønsker å ta del i ordskiftet i en sak med mer enn korte innlegg, overlates ordstyringen til en annen.

Votering og stemmerett

FU er beslutningsdyktig når minst halvparten av FU-representantene er tilstede. FU skal bestrebe seg på å oppnå konsensus i alle saker til behandling. Lar det seg ikke gjøre, trer følgende stemmeregler i kraft: Ved stemmelikhet skal leder av FU ha dobbeltstemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøtet.

Saksbehandling og dokumentasjon

FU-leder sørger for at innkalling og saksliste gjøres kjent minst 7 dager før FU-møte. Sakslista skal publiseres i Torsdagsbrevet. Godkjenning av innkalling/sakslista og referat er første sak på møtet. Til hver sak skal det være en kort redegjørelse for hva saken gjelder. Nødvendig underlagsdokumentasjon sendes med innkallingen til saker hvor dette er aktuelt. Om mulig bør det følge en innstilling til saken.

Alle som har møterett kan få underlagsdokumentasjon tilsendt.

Det føres referat fra FU-møtene. Referatet skal sendes FU-representantene og daglig leder for innspill og deretter publiseres i Torsdagsbrevet.

§ 6 –Årsmøte

På ordinært årsmøte iforeldreforeningen skal følgende behandles:

FUs årsberetning

Fastsettelse av resultatregnskap og balanse

Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer revisor, markedskomité, dugnadsgruppe , representant til Steinerskolens foreldreforbund og to representanter til skolestyret.

Andre saker som i henhold til lover eller vedtekter hører inn under årsmøtet.

Eventuelle saker fremmet av foreldre ved skolen eller i barnehagen

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

Årsmøtet skal holdes innen FUs fastsatte årsplan.

Årsmøtet kunngjøres i Torsdagsbrevet en måned før møtet avholdes.

Saker som ønskes tatt opp må sendes FU senest 14 dager før årsmøtet. Sakslisten distribueres gjennom torsdagsbrevet senest én uke før årsmøtet. Alle foreldre ved skolen og i barnehagen har stemmerett.

§ 7 –Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i foreldreforeningen avholdes når FU finner det nødvendig, eller når minst

1/3 av totalt antall medlemmer krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst

8 dagers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de sakene som er nevnt i innkallingen.

Hvem er vi

 
Alle foreldrene danner til sammen skolens foreldreforening. Blant foreldrene velges det

representanter til ulike funksjoner i foreldreutvalget (FU). Blant annet representanter for hver

klasse og hver barnehagegruppe, til et styre, til markedskomité og dugnadsgruppe.

 

FU skoleåret 2018/2019 (ufullstendig)

FUNKSJON

Navn

Mailadresse

Telefon

Leder

Ann-Sofie Franck-Ring

asfranck@me.com

 

Nestleder

 

 

 

Sekretær

Vibeke Sørensen

vibeke2606@gmail.com

413 34 745

Kasserer 1

Terje Lund Sandal

terje.lundsandal@gmail.com

934 24 022

Kasserer 2

André Kristoffer Klopp

kristoffer@klopp.no

916 29 609

Kasserer 3

Milva Evant

milva.evant@lekolar.no

901 83 155

Revisor

Linda Bergland

linda@onlineregnskap.as

456 62 609

Stjerneskudd (FU-rep.)

Cecilie Poer

poercecilie@gmail.com

986 17 336

Stjerneskudd (vara)

Mira Kristoffersen

mira-kristopffersen@outlook.com

 

Stjerne (FU-rep.)

Edwin Campos

edcha20@gmail.com

 

Stjerne (vara)

 

 

 

Måne (FU-rep.)

Anita Muldsvor

anita.muldsvor@gmail.com

 

Måne (vara)

Camilla Engen

 

 

Sol (FU-rep.)

Elisabeth Leithe Rief

elisabeth.leithe@gmail.com

 

Sol (vara)

 

 

 

Sydvesten (FU-rep.)

 

 

 

Sydvesten (vara)

 

 

 

Østenfor (FU-rep.)

 

 

 

Østenfor (vara)

 

 

 

Vestenfor (FU-rep.)

Madelen Hansson

madelenhansson@yahoo.com

 

Vestenfor (vara)

Cecilie Poer

poercecilie@gmail.com

 

2.kl. (FU-rep.)

 

 

 

2.kl. (vara)

 

 

 

3.kl (FU-rep.)

Line Holtan

lineholtan@gmail.com

 

3.kl. (vara)

 

 

 

4.kl (FU-rep.)

Hege Haslie Christensen

 

4.kl. (vara)

 

 

 

5.kl (FU-rep.)

Martine Biong

martine.biong@steinerskolen.no

 

5.kl (vara)

 

 

 

6.kl (FU-rep.)

Irene Gjetle Andersen

irenegand@gmail.com

 

6.kl (vara)

 

 

 

7.kl (FU-rep.)

Elin Anne Gunleiksrud

elinanne@gmail.com

 

7.kl (vara)

Silje Malmedal-Nes

 

8.kl (FU-rep.)

Helena Kielland

hkielland@yahoo.com

 

8.kl (vara)

 

 

 

9.kl (FU-rep.)

Sigurd Hals

sigurd@cassiopeia.no

 

9.kl (vara)

Kristin Svanevik

kristinp27@gmail.com

 

10.kl (FU-rep.)

Cathrine Henschien

cathrine.henschien@gmail.com

 

10.kl (vara)

Hege Støtvig

hege.stotvig@dsb.no

 

1.vg (FU-rep.)

 

 

 

1.vg (vara)

 

 

 

2.vg (FU-rep.)

 Ingeborg Kinnerød

 

 

2.vg (vara)

 

 

 

3.vg (FU-rep.)

 

 

 

3.vg (vara)

 

 

 

Representant til SFF

Janne Ellingsen

 

 

Markedskomité

Helena Bisgaard

905 56 021

 

 Pernille Hesselberg Meyer

 

 943 50 420

 

Mette Hofsødegård

476 50  714

 

Jørgen Leithe Rief

909 51 487

 

Linda Svanberg Oddenes

 

413 07 965

 

Elisabeth Viken Karlsen

 

905 47 719

Dugnadsgruppe

Richard Meltzer

 

 

Asgeir Karlsen

ak@serit-skagerak.no

 

 

Joachim Høvik Drazdiak

 

 

 

Eirik Müller-Jacobsen

 

 

Styreleder barnehagen

Cato Rusthaug

 

 

Styreleder skolen

Per Jacobsen

 

 

Daglig leder skolen

Anders Berg

anders.berg@steinerskolen.no

33 35 22 05

 

Representantenes oppgaver:

  •  Delta på møte i FU én gang pr. måned. Dersom man selv ikke kan stille, skal vara tilkalles

  •  Formidle til sine klasser/grupper aktuell informasjon fra møtene

  •  Kan ta opp saker i FU

  •  Samarbeide med klasselærer om gjennomføringen av foreldremøtene

  •  Organisere innkjøp av gaver til klassens/gruppens lærer/ansatte til jul/sommer, dersom foreldrene ønsker dette (dette er vanlig)

  •  Være bindeledd mellom hjem og skole

  •  Påse at klassen har på plass de representantene den skal (vara FU-rep., markedsrepresentant og vara markedsrepresentant).

  •  Gjøre seg kjent med skolens ordensregelement, samt Steinerskolenes foreldreforbund  (SFF) sin «Håndbok i foreldrearbeid» (kan lastes ned her: http://www.foreldrene.no/downloads/)

 

Organisasjonskart

Under utarbeiding

Referat

 

REFERAT

FU-MØTE 4.MAI 2017

BLÅTIND KL. 19-21

Tilstede:

Christina Nesjenger (sol), Jorunn C.Johannessen (østenfor), Ann Hege Kristiansen (sydvesten), Emely Hinschien (vara sol), Chatrine  S. Walle (stjerne), Marte Wang Hansen (vestenfor+stjerneskudd), Lars Gidske (2.kl), Thomas Solberg (3.kl), Jon Sandvik (7.kl), Ann-Sofie Franck-Ring (vara 7.kl.), Inger Anne Riise (8.kl), Linda Lomeland (9.kl), Ragnhild Næss (leder), Thomas Johnsen (daglig leder)

Til orientering:

                    Det planlegges produksjon av skolegensere (hettegensere). Styret har tatt initsiativ og to av lærerne blir med på prosessen. Første møte skal være neste uke.

                    Det er kommet en god del info inn på FU sine nettsider. Det er en noen mangler men håper at skolen (som gjør det tekniske m.h.t. å legge ut på nett) får dette på plass snarlig. Blant annet finner man her info om  «Forventninger til foreldrene», «Fritaksliste» - i tillegg til informasjon om dugnader og markeder.

                    Magne kasserer har kontroll over betalingsløsninger m.h.t vårmarkedet. Det vil være to terminaler og veksel blir levert. Noe usikkerhet ang. vipps.

                    Påminnelse om at FU repr. nå må ha på plass representanter for tiden fremover. Det er mange som ikke har meldt inn til leder. Husk også tlf. og e-post adresser.

                    Vårdugnad ble arrangert i fin stil. Det har også blitt orden i markedsutstyret (FU sine saker) som nå er flyttet vekk fra loftet over sydvesten til bod i treklangen. Håper at skolen kan finne plass til enkelte store ting f.eks. tombola.

SAK 1

Godkjenning av referat og saksliste

Referatet ble godkjent.

SAK 2

Gruppe-/klasseinformasjon

Saken referatføres ikke.

SAK 3

Anskaffelse av popkornmaskin

FU vedtok at 17.mai komitéen kan kjøpe popcornmaskin. Kostnad ca. 5000 kr.

Den skal få plass på loftet i treklangen (innenfor kontoret).

SAK 4

Informasjon fra Thomas Johnsen, daglig leder ved skolen

                    Det har nettopp vært arrangert felles foreldremøte for videregående.

                    Det skulle vært flere verksteder på Slottsfjellsskolen, har bare for modellering.

                    Videregående har svært trang økonomi. Den må skilles ut som egen skole fra 1.1.2018. Må slå klasser sammen i en del fag og gjøre andre kreative løsninger for å kunne sikre drift. Det er fortsatt stor usikkerhet ang. neste års elevtall for 1.vgs. Grunnskolen må kjøpe ut videregående fra bygningsmassen på Vestskogen.

                    Økonomiansvarlige ved skolen slutter fra høsten. Det jobbes med å finne nye løsninger, f.eks engasjere et regnskapsbyrå i kombinasjon med ansettelse.

                    Færre lærere vil være under utdanningen fra neste skoleår. Dette skoleåret har sju studert, neste år er det bare to.

SAK 5

2.vgs. ønsker egen salgsbod på vårmarkedet hvor inntekt skal gå til 3.vgs. klassetur

 

Det ble enighet om at heretter kan både 1.vgs og 2.vgs ha boder e.l. på markedene (vår+jul) hvor inntekt skal gå til klassetur i 3.vgs.

Typen inntektbringende virksomhet (texmex, salg av egne produkter etc.) skal alltid klareres med markedskomitéen. Elevene må selv stå for alt arbeidet (rigg, vakt og rydd). Videregåendeklassene blir satt opp på vakter til andre oppgaver på markedene (parkering osv.) på samme måte som tidligere.SAK 6

Foreldredrevet musikktilbud v/Lars Gidske

Det har vært arrangert møte (16/3) angående videre musikktilbud ved skolen. I løpet av kort tid vil en foreldredrevet forening bli stiftet. Det arbeides med utformingen av både tilbudet og organiseringen av foreningen. Foreningen vil søke støtte fra Foreldreforeningen gjennom en andel av markedsinntektene.

SAK 7

Eventuelt

                    Valgkomité: Det jobbes med å finne folk til en del verv som skal velges på årsmøtet. En del foreldre har meldt seg og det ser positivt ut. Det er usikkerhet om økonomigruppa bestå av tre personer, eller om to er nok. Det står ingen ting om dette i vedtektene – prøver å finne ut i gamle referater.

                    Det har vært flere idrettsarrangementer på øya vår uten at vår skole har deltatt. Blir vi glemt i disse invitasjonene, følger vi ikke med eller takker vi nei?. Det var stor enighet om at det er viktig at vi deltar i slike fellesskap med de andre lokale skolene. Daglig leder tar saken videre til gymlærer.

                    «Supplerende bestemmelser» skal flettes inn i vedtektene og tas opp på årsmøtet den 1.juni.

Siste FU-møte for i år og årsmøte i Foreldreforeningen: 1.juni

Referent: Ragnhild Næss

 

REFERAT

FU-MØTE 23.MARS 2017

BLÅTIND KL. 19-21

Tilstede:

Christina Nesjenger (sol), Jorunn C.Johannessen (østenfor), Ellen Just Hansen (vara stjerneskudd og sydvesten), Cato Michelsen (vara vestenfor), Lars Gidske (2.kl), Ann Kristin  Drtina (vara 2.kl), Thomas Solberg (3.kl), Are B. Jacobsen (4.kl), Hildegunn Aadland (5.kl), Angelica Poer (6.kl), Jon Sandvik (7.kl), Ann-Sofie Franck-Ring (vara 7.kl.), Inger Anne Riise (8.kl), Hege Haslie-Christensen (10.kl), Ragnhild Bing (1.vgs.), Rune Øksendal (2.vgs.). Magne Nicolaysen (kasserer), Tove Gargari (sekretær), Ragnhild Næss (leder)

Thomas Johnsen (daglig leder), Hilde Lengali (SFF), Anniken S. Røed (ansatt bhg.), Tore Næss (forelder).

Til orientering:

                    FU har med Inger-Anne Riise i spissen sendt et solid innspill til kommunen vedrørende ny reguleringsplan for nye Labakken skole. Grunnet flytting av møtetidspunkt i FU ble saken behandlet på mail. Dokumentet er lagret i dropbox. Inger-Anne stiller seg til rådighet for oppfølging av saken til høsten.

                    Tor Dybdal har trukket seg som nestleder av personlige årsaker.

                    Daniel Döderlein trekker seg som leder av skolens styre (foreldre repr.).

                    Anette Olshausen fortsetter ikke i skolens styre neste skoleår (foreldre repr.).

                    Møteplan ut året: 4.mai (vanlig FU-møte), 1.juni (FU-møte + årsmøte)

                    Markedskomitéen trenger nye folk og holder informasjonsmøte angående hva det innebærer å være med i komitéen (Blåtind 3.april)

                    22.april arrangeres vårdugnad hvor det bl.a. skal snekres hyller i boden i treklangbygget, og det skal vaskes bygg som senere skal males. Samme helg skal loftet over sydvesten tømmes.

                    13.mai arrangeres malerdugnad på skolen.

                    FU-leder deltok på landsmøte i Steinerskolenes foreldreforbund 10-11.mars på Berle.

SAK 1

Godkjenning av referat og saksliste

Referatet ble godkjent med følgende notat: Det er uenighet om hvorvidt det skal komme frem av referatet at folk som ikke er FU representanter var tilstede på møtet, og om disse skal få tilsendt referatet på e-post for godkjenning samt refereres til. Tidfrist for tilbakemeldinger på referatet ble ikke overholdt i henhold til vedtekter og «supplerende bestemmelser».

SAK 2

Gruppe-/klasseinformasjon

Saken referatføres ikke.

SAK 4

Informasjon fra Thomas Johnsen, daglig leder ved skolen (denne ble tatt før sak 3)

Videregående og grunnskolen skal fisjoneres, skilles fra hverandre i to nye stiftelser. Skolen håper å få dette til med virkning fra skolestart 2017/18. Det krever blandt annet at videregående budsjetteres i balanse, og dette igjen krever noe omlegging av timeplanen, det jobbes for nye smarte løsninger for timeplanen der flere klasser med fordel kan ha felles undervisning. Det blir styresak om fisjon 5.april.

      Som ventet har skolen fått tilsyn fra Utdanningsdirektoratet vedr. skolens kontroll med 1.klasse i barnehagen. I lys av «Nesodden-saken» inviterte Kunnskapsdepartementet (KD) Steinerskoleforbundet på et møte om 1.klasse hvor daglig leder deltok. KD ønsker at steinerskolen beholder sin egenart, f.eks. å ha 1.kl i aldersblandede grupper i barnehagen, men dette må organiseres innenfor rammene av friskoleloven. Friskoleloven har blitt mer omfattende siden steinerskolene opprinnelig fikk sin godkjenning om å ha 1.klasse i barnehagen, og selv om skolen har god kontroll med 1.klasse i dag, må vi formalisere dette ansvaret ytterligere.

      Daglig leder søker studiepermisjon i perioden 1.1.2018-1.7-2019.

      Kabalen over neste skoleårs klasselærere er klar.

SAK 3

Kommunikasjon i FU, v/ SFF leder Hilde Lengali

Hilde Lengali bidro med sin kompetanse etter 10 år som daglig leder av Steinerskolenes foreldreforund (SFF), hvor hun har bidratt med hjelp i utallige konflikter. SFF er 30 år i år. 

Hilde snakket en del om SFFs rolle, og at de er tilstede for den enkelte forelder og for FU.

Hun opplyste om informasjon som er samlet i «Håndbok i foreldrearbeid» (ligger på nett på www.foreldrene.no). Denne informasjonen er veiledende, hver enkelt steinerskole er autonom. Hilde tok for seg bl.a rollen til klassekontakten og FU. Det er lovpålagt å ha et foreldreutvalg ved skolen (ikke for videregående). FU er en høringsinstans for skolen.

Hun rådet FU om å ikke gjøre vedtak (stemme) i andre saker enn pengebevilgninger og ordensregelement. Dersom det i saker ikke vil komme til enighet kan man velge å lage en liten gruppe som er interessert i å jobbe med saken, enten innenfor eller utenfor FU. Signaler kan sendes skolen selv om det ikke er flertall for en sak. Videre anbefaler hun å ikke diskutere saker via e-post dersom det er saker det er uenighet om. Med hensyn til godkjenning av referat kan det være en idé å velge ut en håndfull som har denne oppgaven (siden vi er så mange).

Anbefaler at nye foreldre ved skolen får en «fadder» noe som bidrar til at nye familier raskere vil føle seg hjemme på ny skole. Det kan være svært vanskelig å komme til en ny skole.

SAK 5

Sukkerfri skole, Lars Gidske (2.kl FU)

Det hersket stor uengidhet hvorvidt vi i likhet med bl.a Horten kommune skal innføre «sukkerfri skole». FU oppfordrer hver enkelt klasse- samt alle barnehagegrupper å jevnlig (hvert år) ta en gjennomgang på foreldremøtene ang.:

                    hva som ikke er ok å ha med i matpakka

                    hva som serveres på skole/sfo/barnehagen

                    hva mat som benyttes i forbindelse med markering av bursdager o.l. i skoletida                                         

Det er viktig å prøve og redusere på sukkerinntaket i hverdagen.

 

SAK 6

Eventuelt

FU har motatt søknad om penger til å sende 2 videregåendeelever på studentkongress. En elev i 1.vgs til Danmark (i mai) og en elev fra 2.vgs. til Sveits (i april). Totalt har 6 elever søkt seg til kongress og 4 av disse har fått støtte fra Steinerskoleforbundet. Marianne Store (på vegne av elevene) påpeker at det er viktig å støtte opp om engasjerte ungdommer, noe som vil gi positive ringvirkninger. Det søkes om 8988 kr.

Ingen av møtedeltakerne kunne erindre at slik type bevilgning (til enkeltpersoner) tildligere er bevilget fra FU. Det ble luftet at en mulighet kan være å gi et mindre tilskudd.

Over 1/3 av de stemmeberettige synes at saken ikke er tilstrekkelig belyst og dermed utsettes den til neste møte.

Referent: Tove Gargari / Ragnhild Næss

 

Referat

FU Møte 02.02.2017

Tilstede:

Cathrine S. Walle (Stjerne), Marthe S.Wang-Hansen (vestenfor og stjerneskudd), Ewa M.Larsen (måne), Christina Nesjenger (sol), Jorun C.Johannessen (østenfor), Lars Gidske (2.kl), Ann Kristin  Drtina (vara 2.kl), Thomas Solberg (3.kl), Are B. Jacobsen (4.kl), Hildegunn Aadland (5.kl), Angelica Poer (6.kl), Jon Sandvik (7.kl), Inger Anne Riise (8.kl), Linda Lomeland (9.kl), Hege Haslie-Christensen (10.kl), Ragnhild Bing (1.vgs.), Rune Øksendal (2.vgs.). Tor Dybdahl (nestleder), Ragnhild Næss (leder)

Thomas Johnsen (skoleleder)

Charlotte Øster (forelder), Inger Karlsen Sæther (forelder), Sigrud Hals (forelder), Tore Næss (forelder).

Sak 1:

Sakslisten ble godkjent med to nye saker til eventuelt, disse ble ikke behandlet på grunn tidsmangel og vil bli videreført til neste FU-møte.

Sak 2:

Gruppe/klasseinformasjon. Blir ikke referatført.

Sak 3:

FU-leder repeterte informasjon om nye rutiner hva valg av klasserepresentanter angår og oppfordret representantene til å ferdigstille listene.

Sak 4:

FU underlegger seg inntil videre Lars' forslag til supplerende bestemmelser for saksforberedelser, ordskifte og vedtak. FU skal i løpet av våren 2017 vurdere hvorvidt supplerende bestemmelser bør fremmes for årsmøtet 2017 med sikte på endring av vedtektene.

Det var 11 som stemte for Lars sitt forslag, mot 7 som stemte for styrets innstilling.

Sak 6:

FU-styrets forslag om å anmode skolen å slukke det trådløse nettverket og fjerne gamle DECT telefoner, samt kable internett hvor det blir nødvendig, ble nedstemt med 10 mot 8 stemmer.

Det møtte i tillegg opp fire foreldre som ikke har tilknytting til FU, alle disse meddelte på møtet at de ønsker det trådløse nettet skrudd av.

Sak 5:

Skoleleder informerte om resultat og oppfølging av høstens elevundersøkelser, fra Udir i 7. 10.kl og skolens egen i 5.10.kl. Elevene melder om høy trivsel. 10.kl svarer jevnt over nasjonalt gjennomsnitt og 7.kl svarer i jevnt under. Særlig jobber skolen jobbe med arbeidsro i 7.-9.kl.

En nylig publisert forskningsrapport fra SSB viser skolenes læringsbidrag til resultatet på nasjonale prøver. Når elevenes egne forutsetninger legges til grunn har Steinerskolen i Vestfold har svært gode resultater for elevenes læringsprogresjon fra 5. til 8.klasse.

Referent: Tor Dybdahl

 

Referat

FU-møte 12.01.2017

Tilstede: Ragnhild Næss (leder), Tor Dybdal (nestleder), Tove Gargari (sekretær), Thomas Johnsen (daglig leder), Cathrine S.Walle (stjerne), Christina  Nesjenger (sol), Cato Michelsen (vestenfor). Ann Hege Kristiansen (sydvesten),  Jorunn C. Johannssen (østenfor), Thomas Solberg (3.kl.), Inger-Anne Riise (8.kl.), Ellen Berg (2.vgs.).

Ikke tilstede: Representanter for 2kl.,4kl.,5kl.,6kl.,7kl.,9kl.10kl, 1vgs. og 3vgs.

Sak 1:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 2:

Gruppe/klasse info

Alle fortalte litt om sine avdelinger og klasser.

Sak 3:

Rutiner vedrørende valg av foreldreverv v/ Ragnhild Næss, leder

For å oppnå mest mulig forutsigbarhet rundt de forskjellige verv: FU-representant, markedsrepresentant og 17. mai komité, er vi tidligere blitt enige om at vi setter opp representantene for flere år fram i tid.

Det blir laget lister for  verv f.o.m. 2. klasse og ut barnetrinnet, og det samme for ungdomstrinnet og videregående. Disse skal ligge på skolens nettsider slik at alle har tilgang. Hver enkelt FU representant finner representanter for sin klasse og sender oversikt til FU-leder så snart som mulig.

Sak 4:

Ordensreglementet ved skolen v/Tor Dybdahl, nestleder

Oppfordrer alle foreldre og foresatte til og lese skolens ordensreglementet, og påse at elevene følger disse. Spesielt skal FU-representantene være godt informert om innholdet i skolens ordensreglement.

Sak 5:

Informasjon fra ledelsen v/Thomas Johnsen, daglig leder

Oppdatering angående elevundersøkelsene. Så langt kan det sies at resultatene for trivsel er gode. Det er en del ting vi naturlig vil skåre dårlig på

fordi det ikke passer inn i vår skole. Som for eksempel hvordan elevene i

barneskolen må reflektere over kompetansemål. Steinerskolen gjør dette på andre

måter. Skolen jobber med oppfølging av elevundersøkelsen nå i januar, tilbakemelding gis i neste FU møte.

Skolen venter svar fra kunnskapsdepartementet i løpet av januar d.å. med

hensyn til endelig godkjenninger av Slottsfjellskolen.

Sak 6:

Håndbok i foreldrearbeid fra SFF v/Tove Gargari, sekretær

Denne håndboken er ment til hjelp for alle som jobber med foreldrearbeid  i steinerskolen. Håndboken er delt inn etter ansvarsområder. Hva har alle foreldre ansvar for, hva ligger til klassekontaktens (FU-repr.) og foreldreforeningens rolle, hva ligger til lærers rolle, og hva ligger til daglig leders rolle.

Alle oppfordres til å lese denne. FU representantene skal være kjent med innholdet i denne.

Sak 7:

Dusjing etter gymtimene v/ Ragnhild Næss, leder

Det var få representanter fra skolen på dagens møte. Temaet ble spesielt diskutert med hensyn til naturlig forhold til kroppen. Det er en enorm medieeksponering av idéalkroppene overalt. Det ble lest fra aktuelle artikler hvor det påpekes at dersom barn blir vandt til å dusje sammen fra skolestart vil barn erfare at kropper ikke bare er som mediene fremstiller det. Altså, det vil være med på å gi barna gode rammer for å se ut som man gjør.

Elevene kan ikke pålegges å måtte dusje, men både foreldrene og lærere kan oppfordre dem til det.

Guttegarderoben trenger skjerming av vinduet, skolen skal se på dette. Jentegarderoben har fått dusjforheng.

Sak 8:

Eventuelt

Inger Anne ønsker mer engasjement i hvordan vi kan hjelpe klassene til å  samle inn penger til turer. I tillegg ønsker hun at vi skal ta mer tak i det med sosial trivsel ved skolen. Dette vil bli en sak på et av de nærmeste FU-møtene.

Ellen Berg ønsker en evaluering av hvordan det første halvåret har vært for elevene ved Slottsfjellsskolen. FU representant kan eventuelt sende e-post til foreldre for å høre hva elevene synes. Det planlegges et felles foreldremøte for videregående.

Neste FU møte 02.02.2017 i Blåtind kl 19-21

Referent: Tove Gargari

 

REFERAT FRA FU-MØTE 1.DESEMBER 2016

BLÅTIND KL. 19-21

TILSTEDE

Ragnhild Marie Næss (leder), Thomas Johnsen (daglig leder), Jorunn C. Johannessen (østenfor), Ann Hege Kristiansen (sydvesten), Cathrine S. Walle (stjerne), Christina Nessenger (sol), Marte Sofie Wang-Hansen (vestenfor og stjerneskudd), Ewa Larsen (måne), Thomas Solberg (3.kl), Are Børsum Jacobsen (4.kl), Hildegunn Aadland (5.kl), Angelica Poer (6.kl), Jon Sandvik (7.kl), Inger-Anne Rise (8.kl.), Linda Lomeland (9.kl), Ragnhild Bing (1.vgs), Rune Øksendal (2.vgs), Kristine Stray-Knudsen (forelder). 

IKKE TILSTEDE

Sekretær, nestleder, ledere av skolestyret og barnehagen, representanter for 2.kl., 10.kl og 3.vgs.

SAK 1

Godkjenning av saksliste

Det vil heretter bli en noe mer utfyllende saksliste. Saksdokumenter sendes som vedlegg til sakslista i sakene hvor dette er relevant. 

SAK 2

Gruppe-/klasseinformasjon

Det føres ikke referat fra denne posten. 

SAK 3

Ordensregelementet ved skolen

Saken utsettes da nestleder som skulle orientere om saken hadde meldt frafall. 

SAK 4

Informasjon fra ledelsen v/Thomas Johnsen, daglig leder.

-Neste års budsjett er vedtatt. Skolen har god økonomi, men vi styrer etter stramme budsjetter.

- Bør det være et eget foreldreutvalg / ressursgruppe for Slottsfjellsskolen?

- 3.vgs drar trolig på klassetur til Italia, hvor skolen har en flott vennskapsskole.

- Julekonserten er i Oseberg kulturhus neste onsdag og er en slags julesmånesfest.

- Elevundersøkelsens gitt av Utdanningsdirektoratet for 7., 10.kl og VG1 passer ikke på alle områder for Steinerskolen; skolen har derfor etablert sin en egen elevundersøkelse for 5.-10.kl som vi vil gjennomføre og følge opp hvert halvår.

- Miljøretta helsevern var på skolen i 2015 og fant avvik som skolen har jobbet med. Skolen har blant annet montert nytt lysarmatur i mange rom. Treklangen har fortsatt for høye litt høye CO2 nivåer, skolen skal i møte med Multiluft på mandag for å finne en løsning. Videre planlegges det blant annet lyddempende plater i tak som skal installeres i 5. og 6. klasserom i løpet av kort tid, og solavskjerming (film) på vinduene i 2-4.klasserom. 

SAK 5

Håndbok i foreldrearbeid fra SFF

Saken utsettes da sekretær som skulle orientere hadde meldt frafall. 

SAK 6

Mobilbruk hos elevene og skolens rutiner

Skolen har presisert skolens ordensreglement med tanke på mobilbruk for å sikre lik praktisering av dette. Mobilen skal ligge avslått i sekken eller samles inn av lærer i tidsrommet 0830-1500. Videregående har sitt eget ordensreglement. 

SAK 7

Tråløst nettverk

Daglig leder har tatt opp saken i kollegiet etter å ha redegjort for ulike sider (anslagsvis hvor store kostnadene ved kabling beløper seg til, hvor stor strålingen er og fra hvilke strålingskilder, hvilke praktiske konsekvenser det har for elever og lærere dersom det trådløse systemet avvikles m.m.). Skolen mener det er viktig med et føre-var-prinsipp, men at strålebelastningen, på grunn av effekten av den nærliggende mobilmasta, er mye større ute i skolegården enn inne i Blåtind.

 

Strålingsbelastningen i skolens områder er langt under grenseverdiene til Statens Strålevern.

 

Motargumentet til dette er at Statens Strålevern støtter seg til forskning som baserer seg på at denne strålingen kun er farlig dersom den gir varmeskader. Mye ny forskning mener å vise at uheldige biologiske effekter finner sted mye før vi har en oppvarmingsskade.

 

Kommentarer på skolens utredning fra Einar Flydal (som bl.a. har 18 års fartstid i Telenor som seniorrådgiver og forsker, en del av denne tiden i Televerkets forskningsinstitutt) ble referert:

 «Argumentet at dere har en mobilmast litt unna som er mye sterkere enn skolens WiFI-rutere, og at det derfor ikke har noen hensikt å gjøre noe, er basert på en utbredt mangel på forståelse av hva ved strålingen som er bioreaktivt». Videre skriver han bl.a. at «Svaret fra strålevernet og andre som tenker som dem, er derfor komplett irrellevant....».

 

Fra mange hold (Europarådet, helsemyndigheter i f.eks. Frankrike og Tyskland) kommer det klare signaler om at det ikke bør brukes trådløse nettverk eller trådløse telefoner i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

 

Saken ble diskutert noe. Flere av møtedeltakerne (4 eller 5 av de 17 tilstede) forteller om egne ubehagelige helsereaksjoner på ulike strålingspåvirkninger (f.eks. trådløst nett).

 

Det er uenighet i saken hvorvidt FU bør anbefale skolen å følge forsiktighetsprinsippet. 

SAK 8

Informasjon fra skolestyret v/Daniel Döderlein, styreleder

Saken utgikk siden styreleder hadde meldt frafall. 

SAK 9

Dusjing etter gymtimene

Saken utsettes på grunn av for kort tid på møtet. 

SAK 10

Rutiner vedrørende valg av foreldreverv

Saken utsettes på grunn av for kort tid på møtet. 

SAK 11

Eventuelt 

11-1

Skolehagen

Skolehagen solgte for ca. 500 kr under julemarkedet, og Hedvig søker om å få pengene til hagebrukskassa slik at de kan boltre seg videre. FU er svært positive til arbeidet som gjøres i skolehagen og innvilger dette. 

11-2

Kommunikasjon

FU er enig om at kommunikasjon om sakene ikke skal foregå som lange mailer-diskusjoner   mellom møtene. Se også sak 1. Noen ganger kan det være nyttig med korte beskjeder på mail  angående saker. Det er viktig at vi beholder en saklig tone.

 

 

Referent Jorunn og Thomas S.

 

Referat

FU Møte 3.11.2016

 

Tilstede: Ragnhild Næss (leder), Tor Dybdal (nestleder) , Tove Gargari (sekretær),  Thomas Johnsen (daglig leder), Marte Wang-Hansen (Vestenfor, Stjerneskudd), Ewa Larsen (Måne),  Ann Hege Kristiansen (Sydvesten),  Jorunn Cecilie Johannessen (Østenfor), Cathrine S. Walle(Stjerne), Lars Ove Gidske (2.kl.), Thomas Solberg (3.kl), Are B. Jacobsen (4.kl), Angelica Poer (6.kl), Linda Lomeland (9.kl), Ragnhild  Bing (1vg), Rune Øksendal (2vg).

Sak 1:

Sakslisten ble godkjent.

Presentasjon av alle som var til stede.

 

Sak 2:

Gruppe/klasse info.

Alle fortalte litt om sine avdelinger og klasser.

 

Sak 3:

Rapport fra dugnadgruppen.

I september ble det gjennomført to dugnader. Den ene lørdagen ble Sydvesten-bygget vasket utvendig, og den påfølgende lørdag ble hele bygget malt.

Det nye påmeldingssystemet fungerer veldig bra, men trenger ytterligere tid før det er skikkelig innarbeidet. Den 12.november blir det høstdugnad.

Alle deltar på én dugnad utenom markedene pr.barn pr.år.

 

Sak 4:

Daglig leder informerer.

Skolen faser ut musikkundervisningen i dagens form. Ser på andre løsninger. En mulighet kan være et samarbeide med kulturskolen. I dag får 21 elever instrumentopplæring av 4 forskjellige lærere. Undervisningen foregår i små grupper og enkeltundervisning.

FU-representantene for 2. og 4.klasse (Lars og Are) undersøker muligheten for å søke penger til musikkundervisning fra Nøtterøy kommune. Det er enighet om at vi tenker bredde – ønsker gjerne at vi kan ha et tilbud til flere instrumenter evt. også sang. I dag tilbyr skolen undervisning kun for fløyte, fiolin, chello og bratsj.

 

Skolens økonomi er god, men budsjettet er stramt. Skolen har det laveste elevtallet vi har hatt på lang tid.

Videregående fikk besøk fra Miljø og Helsevern. Skolebygget ble godkjent. Denne godkjenningen har ingenting med klagen som ligger inne til behandling i departementet å gjøre.

 

Det er forsinkelser med bygging av ballbane. Nå er det meningen at arbeidet skal starte til våren.

 

Videregående kommer denne gang opp til Vestskogen og deltar på månedsfesten.

 

Sak 5:

Fritakslisten.

Styret fremla et forslag til fritaksliste og denne ble det enighet om. Den legges frem i torsdagsbrevet og det er mulighet for å komme med innspill.

 

Sak 6:

Rutiner vedrørende valg av foreldre verv.

Det har blitt laget lister hvor hver avdeling og klasse kan fylle ut alle verv ut grunnskolen /  ungdomsskolen / videregåeende. Også lister for barnehagegruppene.

FU representantene fordeler ut verv for flere år og sender oversiktene «ut på høring» i klassene. Eller man lar foreldrene komme med ønsker. Den enkelte FU-representant gjør det slik vedkommende mener er mest hensiktsmessig.

Dermed vil man ha fordelt verv for flere år frem i tid, og følgelig gjøre det enklere å fylt ulike verv. Samt – man får mer hyggelige foreldremøter! (da fordeling av verv ikke blir tema her).

Siden dette starter i år, vil alle klassene/gruppene gjøre denne jobben. Senere vil det involvere den klassen som starter i 2.klasse, den som starter i 8.klasse og den som starter i 1.vgs.

 

Sak 7:

Stråling.

Hildegunn var ikke tilstede for å informere. Det er fortsatt tråløst nett i Blåtind etter at videregående har flyttet. Mange mener at dette er unødvendig og bør unngås i følge prinsippet om «føre-var». Andre mener det er et viktig verktøy for lærerne og bør forbli. Mange steinerskoler  har tatt tydelig avstand mot bruk av tråløst nett. Daglig leder sier saken skal tas opp på nytt med kollegiet. FU innhenter mer informasjon.

Det kom innspill m.h.t. den generelle mobilbruken i skolen. Både blant elever på grunnskolen og videregående. Dette blir tatt opp som egen sak på neste møte.

 

Sak 8:

17. mai feiring ved skolen.

Erfaringsmessig er det en for omfattende oppgave for bare én klasse å arrangere 17.mai på skolen.

Det ble derfor enighet om at 17.mai heretter skal arrangeres av både 4. klasse og 5. klasse. Arrangementskomitéen skal bestå av foreldre fra 5 klasse.

 

Sak 9:

Trafikksituasjon

Det vil komme innspill fra FU angående områdeplanen for Vestskogen. Der ber vi om at det gjøres en vurdering av området mellom skolen og bensinstasjonen m.h.t. trafikksikkerhet. Fristen er 16.11.2016.

 

Sak 10:

Eventuelt

 

Gavekonto

Anette Olshausen informerte om hvordan gavekontoene (som alltid står i torsdagsbrevet) fungerer.

Alle gaver er frivillig. Gavekontoene håndteres av økonomigruppa i FU. Kontoene følger den enkelte klasse gjennom alle år. Ved klasseturer gir FU en gave fra denne kontoen. Ofte er disse midlene forøvrig ikke nok, og skolen må bidra med midler.

 

 

 

 

Velkommen til neste FU møte torsdag 1.12.2016 kl 19 – 21

 

 

Referent Tove Gargari

 

Referat FU-møte 13.10.2016

Tilstede: Østenfor, Sydvesten, Stjerne, 2kl, 3kl, 4kl, 5kl, 6kl, 8kl, 2vg, FU leder, sekretær, ledelse skolen og styreleder skolen.

Sak 1:

Sakslisten ble godkjent.

Presentasjon av alle som er til stedet.

Sak 2:

Det ble informert om FU sin rolle og hvordan FU jobber.

Sak 3:

Foreldrene fortalte litt om barnehagen, og klassene de representerer. Lite oppmøte på foreldre møtene. Vanskelig å dekke forskjellige verv til markeder, dugnad, FU etc.

Sak 4:

Jorunn Johannessen fra markedskomiteen fortalte om den nye strukturen for markedene. Løsningen fra i fjor har ikke fungert. Nå ønskes det en markedsrepresentant som fungerer som kontaktperson mellom klassen og komiteen. De vil bli valgt for både jul- og vårmarkedet. Noen dugnadsgrupper har ikke fungert som f.eks. tre-leker. Konseptet er at de som har kompetanse skal styre dugnaden slik at de som har lyst skal få lov. Blir det ikke satt opp noen dugnad, så faller oppgaven på de enkelte klassene og avdelingene i barnehagen. Målet er å få de med kompetanse til å stille på dugnadene slik at det blir produsert kvalitetsvarer.

Viktig at representantene er på plass før sommerferien. Og det vil lages et system (kanskje inngå i vedtektene) slik at alle represenanter (markedsrepresentant, men også FU representantene) er på plass i god tid før sommerferien.

Sak 5:

Cathrine Skartum er ungdoms trinnleder og var stedsfortreder for daglig leder på dette møtet. Hun ønsket først og fremst å sende en appell om større oppmøte på foreldremøtene. Lærere opplever og ikke nå fram med informasjon. Det er også en fin måte å bli kjent på, og det betyr også mye for barna.

Ønske om forslag til forskjellige aktuelle foredrag er også velkomment.

Skolen har hatt besøks tilsyn fra UDIR (utdanningsdirektoratet). De har intervjuet elever og lærere. Skolen venter å få rapporten fra UDIR før jul d.å.

Sak 6:

Daniel Döderline fortalte om saken vedrørende flytting av videregående. Grunnskolen og den videregående skolen kommer under samme stiftelse, men har hvert sitt styre. Det ligger inne en påklage til kunnskapsdepartementet. Videregående fortsetter som vanlig. Daglig leder deler stillingen sin 60/40 grunnskole og videregående.

Sak 7:

Eventuelt

Angelica Poer påpekte hvor usikret Furumoveien er for skolebarna. Det er skolepatrulje på Kjernåsveien, men ingen overgangs felt på Furumoveien. Her krysser mange barn etter at de har blitt sluppet av på Statoil og Kiwi.

Nøtterøy kommune jobber med ny reguleringsplan for Vestskogen. Tilsvar bes komme innen 16.10.2016. 

Hildegunn Aadland etterspør mer info og opplysning rundt barnas arbeidsmiljø med hensyn til stråling. Mener mobilmasta i nærheten av kiwi gir svært høy stråling på skolens områder. Foreslår at det ved skolen bør arrangeres et foredrag om «Strålemiljø». 

Thomas Solberg etterlyser mer informasjon om gavekontiene. Hva er en gave konto? Hva er en klasse konto? Hvordan fungerer disse?

Lars Gidske ønsket en redegjørelse om skolens ekstra musikkundervisning.

Ragnhild Næss har fått hendvendelse om et ønske om at daglig leder betegnes rektor.

KOMMENTAR TIL EVENTUELT: Det ble svært kort tid til punktene under eventulet. Flere av disse sakene tas opp igjen ved senere møter.

Neste møte i FU er torsdag 3.11.2016

Referent: Tove Gargari

 

 

Skoleår 2016/2017

Leder:

Ragnhild Marie Ness

ragnhild@holddegfrisk.no

33 32 64 06

Nestleder:

Tor Dybdahl

tor.dybdahl@gmail.com

926 32 394

Sekretær:

Tove Gargari

tove.gargari@gmail.com

458 06 182

 

 

 

Barnehagen

     

Venevill Stjerne:
vara:

Cathrine S. Walle
Vilde Bartz-Johannessen 

360klinikk@gmail.com 
v
ildebartz@gmail.com

458 07 694
991 04 081 

Venevill Sol:
vara:

Christina Nesjenger
Emely Henschien

nesjenger@hotmail.com
emely.henschien@hotmail.com

970 22 448
480 35 634

Venevill Måne:
vara:

Ewa M. Larsen
Camilla Engen

jobbewa@yahoo.no
r
ebelmusic2@gmail.com

922 92 432
986 68 468 

Sunnaneng Østenfor:

Jorunn C. Johannesen

jorunn_cecilie@hotmail.com

996 17 167 

Sunnaneng Vestenfor:

vara:

Marte Sofie Wang-Hansen

Cato Michelsen

martesofie@hotmail.com
cato.michelsen@optimerabygg.no

901 63 631

982 14 455 

Sydvesten:

Ann Hege Kristiansen

annhegeK_@hotmail.com

977 43 293

Stjerneskudd:
vara:

Marte Sofie Wang-Hansen
Ellen Just Hansen

martesofie@hotmail.com
e
l_ju_ha@hotmail.com

901 63 631
936 69 307 

Skolen:

 

 

 

2. kl.:
vara:

Lars Ove Gidske
Ann Kristin Drtina

larsog@gmail.com
lista.annkristin@drtina.no

402 23 344
907 39 339

3. kl.:
vara:

Thomas Solberg
Tom Tillotson

solberg.thomas@gmail.com
tillot@online.no

466 64 143
988 94 622 

4. kl.:

Are B. Jacobsen

are.b.jacobsen@gmail.com

472 39 443 

5. kl.:
vara

Hildegunn Aadland
Are B. Jacobsen

alterher@gmail.com 
a
re.b.jacobsen@gmail.com

406 13 373
472 39 443 

6. kl.:

Angelica Poer 

angelicapoer@hotmail.com

936 79 429 

7. kl.:
vara

Jon Sandvik
Ann-Sofie Franck-Ring

sandvik@pss-geo.com
asfranck@me.com

932 27 155
408 45 995 

8. kl.:
vara

Inger-Anne G. Rise
Malin Norling

ingerris@online.no
malin8@online.no

992 48 533
904 71 266 

9. kl.:

Linda Lomeland

lindalo@vfk.no

 

10. kl.:

Hege Haslie-Christensen

hege.haslie.christensen@gmail.com

451 86 622 

1. vg.:

Ragnhild E. Bing

ragnhildbing@yahoo.no

411 02 331 

2. vg.:

Rune Øksendal

rune.vin@gmail.com

915 92 669 

3. vg.:
vara:

Liv Bertha Haukvik Aker
Anne Berit Schmidt-Hansen

iha@komplett.com
a
nne@mediator.no

909 23 827
452 32 660

 

 

 

Daglig leder:

Thomas Johnsen

ledelsen.vestfold@steinerskolen.no

33 35 22 05

Styreleder skolen:

Daniel R. Döderlein

daniel@doderlein.com

900 17 777

Styreleder Barnehagen:

Per Jacobsen 

pj@skc.no

913 10 435

Økonomiansvarlig 1:

Magne Nicolaysen 

magnic@gmail.com

913 27 387 

Økonomiansvarlig 2:

Terje Lund-Sandal 

terje.lund-sandal@hotmail.com

934 24 022 

Økonomiansvarlig 3:

Kirsti Hildenes

kirsti_hildenes@hotmail.com

907 64 995

SSF:

Janne Ellingsen

jachelno@gmail.com

986 49 898 

Dugnadsgruppen:

Tore Næss

tore.naess@holddegfrisk.no

33 32 64 06 

Markedsgruppen:

Kjetil Gjerde 

vartdal.gjerde@gmail.com 

469 62 782 

Markedsgruppen:

Jorunn C. Johannssen

jorunn_cecilie@hotmail.com

996 17 167 

Markedsgruppen:

Anniken Solberg Røed 

annikenroed@gmail.com

934 52 328 

Markedsgruppen: 

Pernille Helleberg Meyer 

p-mo-hes@online.no 

943 50 420 

 

 

Foreldreutvalget (FU) har møter første torsdag hver måned fra kl 19:00-21:30 i Blåtind.

 

VEDTEKTER:

Vedtekter for foreldreforeningen ved Rudolf Steinerskolen i Vestfold

Vedtatt på årsmøtet 07.06. 2011 –endringer vedtatt på årsmøtet (04.06.13), 04.06.15

§ 1 -Formål

Foreldreforeningen har som formål å legge til rette for samarbeid og informasjonsutveksling

mellom skolen/barnehagen og foreldrene, og å støtte opp om det pedagogiske arbeidet gjennom å bidra til å styrke skolens/barnehagens økonomi.

§ 2 -Foreldreforeningen

Foreldreforeningen består av alle foreldre ved skolen og i barnehagen.

Foreldreforeningen velger et foreldreutvalg (FU) og holder årsmøte en gang i året.

Foreldreforeningen er medlem av Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF).

§ 3 FUs sammensetning og konstitusjon

Det velges en eller to foreldrerepresentant i hver klasse/barnehagegruppe. Denne er medlem av FU.

Hver foreldrerepresentant har en vararepresentant. Det er ønskelig at vararepresentanten blir

representant når foreldrerepresentanten slutter.

Under avstemninger i FU kan bare én representant fra hver klasse og barnehagegruppe stemme. I saker som kun vedrører skolen, er barnehagegruppene representert med én stemme (for 6-åringene).

Leder, nestleder og sekretær velges på årsmøtet. Disse velges for to skoleår av gangen, de velges annethvert år for å sikre en overlapping. Alle kan gjenvelges. Leder, nestleder og sekretær trenger ikke være foreldrerepresentant i sin klasse og de har stemmerett i FU.

Lærerkollegiet ved skolen har møterett.

Daglig leder for skolen har møterett.

Styret ved skolen har møterett.

De ansatte i barnehagen har møterett.

Styret i barnehagen har møterett.

Elevrådet har møterett med to representanter. Fortrinnsvis fra videregående trinn.

FU oppnevner de utvalg (komiteer) det har behov for. Alle slike utvalg (komiteer) rapporterer

direkte til FU.

FU kan ha et arbeidsutvalg som forbereder møtene og består av leder, nestleder og sekretær i FU.

FU bestemmer selv om forberedende møter skal avholdes.

Valgkomité: FU-representantene fra henholdsvis 6., 7. og 8. klasse utgjør valgkomiteen for

inneværende skoleår. Dette gjelder valg av FUs leder, nestleder , sekretær og kasserer, samt valg av foreldrerepresentanter til eventuelt andre verv.

§ 4 –FU’s Mandat

FU skaffer foreldrerepresentanter til:

 Utvalg som krever representasjon fra FU

FU organiserer inntektsbringende tiltak som:

 Julemarked

 Vårmarked

 Dugnadsarbeid

FU organiserer 17.-maifeiringen i samarbeid med skolen. Foreldrene i 5. klasse har dette ansvaret.

(Notat: Står i referat fra FU-møte mai 2015 at 4 klasse kan spørres om hjelp).

FU disponerer midlene fra tiltakene under foregående punkt. Det etterstrebes å alltid ha en buffer på kr. 50.000,-på FU’s konto. Utover dette fordeles inntil kr. 20.000.-etter søknad. Overskytende over kr. 70.000,-fordeles som hovedregel med 70% til Skolen og 30% til barnehagen.

Dersom FU ser at det er hensiktsmessig å spare til større prosjekter kan denne

fordelingsbestemmelsen fravikes.

Leder i FU og kasserer har sammen prokura.

All dugnadsinnsats ved skolen og barnehagen er FU sitt ansvar. FU delegerer planlegging og

gjennomføring av dugnader (utenom markeder) til en dugnadsgruppe som består av 3, maks 4

personer. Disse organiserer undernevnte dugnader. Medlemmene i dugnadsgruppa velges for

minimum to år av gangen av FU ved årsmøtet.

FU organiserer vedlikeholdsdugnader som:

 Vårdugnad

 Høstdugnad

 Malerdugnad

 Vask av skolen og barnehagen før sommerferien

§ 5 –Arbeidsform i FU

Møter:

FU møtes inntil 10 ganger per år, men minst annenhver måned. Møtehyppigheten, også kalt årsplan, fastsettes av arbeidsutvalget eller FUs leder. Årsplan fremlegges på skoleårets første FU-møte.

Vararepresentanten skal innkalles av foreldrerepresentanten når denne ikke kan møte. Møtene er åpne for alle i foreldreforeningen.

Votering og stemmerett:

FU er beslutningsdyktig når halvparten av FU-representantene er til stede.

FU skal bestrebe seg på å oppnå konsensus i alle saker til behandling. Lar det seg ikke gjøre, trer følgende stemmeregler i kraft:

Ved stemmelikhet skal leder av FU ha dobbeltstemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de frammøtte. Endringer av vedtektene krever at minst halvparten av FU-representantene møter. Alle som har barn i skolen/barnehagen har stemmerett ved årsmøtet.

Saksbehandling og dokumentasjon:

 Det føres referat fra FU-møtene.

 Referatet skal også sendes FU-representantene og skolens kontor innen neste møte, og referatet publiseres i Torsdagsbrevet.

 Møtereferatet godkjennes per e-post med mindre det kommer innvendinger til dette innen en uke.

§ 6 –Årsmøte

På ordinært årsmøte i foreldreforeningen skal behandles:

 FUs årsberetning.

 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

 Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer og revisor til FU.

 FU’s årsmøte kan beslutte at valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer og revisor kan utsettes til første eller andre møte i nytt skoleår dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig.

 Andre saker som i henhold til lover eller vedtekter hører inn under årsmøtet.

Årsmøtet skal holdes innen FUs fastsatte årsplan.

Saker som ønskes tatt opp må sendes FU senest 14 dager før årsmøtet. Sakslisten distribueres

gjennom torsdagsbrevet senest en uke før årsmøtet.

§ 7 –Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i foreldreforeningen avholdes når FU finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av totalt antall medlemmer krever det.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 8 dagers varsel.

På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de sakene som nevnt i innkallingen.